วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT)

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560

        เมื่อวันที่ 29 กกฎาคม พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ SCT จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรศึกษา สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ณ ห้องประชุมพุทธรักษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองอธิการบดี รศ.ดร.วิรัตน์ ธรรมาภรณ์ เป็นประธานในพิธี
        วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อเป็นการแนะนำแนวทางในการเรียนการปฏิบัติตนที่ถูกต้องและเหมาะสมของนักศึกษา ทั้งนี้ทางวิทยาลัยได้รับเกียรติจาก ดร.เจียร ทองนุ่น ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช มาเป็นวิทยากรการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางความสำเร็จของการประกอบวิชาชีพครู”
        ในลำดับต่อมาได้รับเกียรติจาก อาจารย์จุฑาพร รัตนมุสิก หัวหน้าสำนักงานวิชาการขึ้นชี้แจงให้คำแนะนำหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู และการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์กัณนิการ เพชรส่งศรี หัวหน้างานห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ขึ้นแนะนำการใช้บริการห้องสมุดให้นักศึกษาได้รับทราบทั่วกัน

ภาพ : ศุลีพร อมรสิทธิโชค
ข่าว : อ.ลัดดา ประสาร