วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT)

นิทรรศการการนำเสนอผลงานวิจัย สาขาวิชาวิชาชีพครู

         นิทรรศการการนำเสนอผลงานวิจัย ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิค สาขาวิชาวิชาชีพครู
        เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการการนำเสนอผลงานวิจัย ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิค สาขาวิชาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ณ อาคาร ว.3 ชั้น 1 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นิตย์ศรี แสงเดือน เป็นประธานในพิธีเปิด
        วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการเรียนการสอน ของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิค สาขาวิชาวิชาชีพครู จึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้น ซึ่งการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 ที่กำหนดให้นักศึกษาทุกคนจะต้องจัดทำวิจัยชั้นเรียน และนำเสนอผลงานวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา และเป็นการเผยแพร่ผลงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการและสถานศึกษาต่อไป

ภาพ/ข่าว : ศุลีพร อมรสิทธิโชค