วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT)

จัดโครงการให้ความรู้สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน ตามมาตรา 33

        วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง และโรงพยาบาลทุ่งสง จัดโครงการให้ความรู้ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับบุคลากร เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ ห้องราชาวดี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้กับผู้ประกันตน
2. เพื่อสร้างความเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน ตาม พรบ. ประกันสังคม และสามารถใช้สิทธิได้ถูกต้อง
มีบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ SCT และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ S.tech เข้าร่วมฟังการบรรยาย และตรวจสุขภาพเบื้องต้น ประมาณ 100 คน

ภาพ/ข่าว : ศุลีพร อมรสิทธิโชค