วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT)

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู 2560

        เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ณ ห้องพุทธรักษา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นิตย์ศรี แสงเดือน เป็นประธานในพิธีเปิด
         วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร จึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อแนะแนวทางในการทำงานและการสอบบรรจุให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษาในการก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน และเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา กิจกรรมในภาคเช้าทางวิทยาลัยได้รับเกียรติจาก ดร.มาตา แก้วเซ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพี่น้อง และวิทยฐานะชำนาญาการพิเศษ มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาความสำเร็จในวิชาชีพครู ในศตวรรษที่ 21”
        กิจกรรมในภาคบ่ายจัดเสวนาเรื่อง “ความสำเร็จในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาวิชาชีพครู” กล่าวอวยพรโดยท่านอธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อาจารย์ที่ปรึกษา ตัวแทนนักศึกษารุ่นน้อง ตัวแทนนักศึกษารุ่นพี่กล่าวขอบคุณ และถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

ข่าว : อาจารย์ปนัดดา จิตคง
ภาพ : ดนัยวิชญ์