วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT)

รีสอร์ทผู้สูงอายุ

        ส่วนหนึ่งของรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน
        “รีสอร์ทผู้สูงอายุ” รุ่นที่ 1 เทศบาลตำบลชะมาย เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผลสำหรับผู้สูงอายุไทยในจังหวัดนครศรีธรรมราช” สนับสนุนงบประมาณโดยเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ.ภาคใต้ตอนบน ประจำปี 2559 โดยนักวิจัยจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT) นำโดย ดร.สุดารัตน์ สุดสมบูรณ์ ซึ่งถือเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ในพื้นที่
        “รีสอร์ทผู้สูงอายุ” รุ่นที่ 1 ได้รับการบรรจุเป็นตัวชี้วัดในการประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เทศบาลตำบลชะมาย ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน
        ปัจจุบันเทศบาลตำบลชะมาย ได้ขับเคลื่อนดำเนินการ “รีสอร์ทผู้สูงอายุ” ต่อเนื่องในรุ่นที่ 2 และกำลังเปิดรับสมัครสมาชิกในรุ่นที่ 3 ในปี 2561 ซึ่งถือเป็นผลงานบริการวิชาการที่ยั่งยืนของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ SCT