วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT)

สันติภาพในสังคมพหุวัฒนธรรม

        นักศึกษาในรายวิชา HUM102 จริยศาสตร์ และ HUM102 จริยศาสตร์ธุรกิจ ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม 3 ศาสนา : สันติภาพในสังคมพหุวัฒนธรรม เรียนรู้นอกสถานที่เกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนในศาสนาพุทธ คริสต์ และอิสลาม โดยวิทยากรท่านศาสนาจารย์ ธำมรงค์ สัญจร พระมหาบุญนำ กูลภักดี และพระครูโสภิตสุวาที ณ คริสตจักรกิตติคุณทุ่งสง และวัดชัยชุมพล อำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
        กิจกรรมสอนให้ทำความเข้าใจ ให้เกียรติ และเห็นคุณค่าในความต่างทางวัฒนธรรม ให้รู้จักหน้าที่ของตนเองในฐานะพลเมืองของประเทศชาติ เน้นจิตสำนึกการมีจิตอาสา ปฏิบัติตามคำสอนในศาสนาที่ตนนับถือ โดยมุ่งหวังให้เกิดสันติภาพ ความสงบสุขในการอยู่ร่วมกันของบุคคลหลากหลายวัฒนธรรมต่างความเชื่อ แต่มีเป้าหมายร่วมกันคือ “สร้างสังคมดีและมีความสุข”

ภาพ/ข่าว :อ.อัสมา