วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT)

ปฎิทินการศึกษา 2560

ภาคการศึกษาที่ 1/2560

- วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องย้ายสาขาวิชา 6 มิถุนายน 2560 - 8 กรกฎาคม 2560
- วันลงทะเบียนเรียนภาค 1/2560 (นักศึกษาทุกรหัส) 16 มิถุนายน 2560
- วันปฐมนิเทศนักศึกษา 19 มิถุนายน 2560
- วันเปิดภาคเรียน 20 มิถุนายน 2560
- วันขอเพิ่มรายวิชา 20 มิถุนายน 2560 - 1 กรกฎาคม 2560
- วันขอถอนรายวิชา (ไม่บันทึก "w" คืนเงินค่าหน่วยกิต) 20 มิถุนายน 2560 - 15 กรกฎาคม 2560
- วันต้อนรับน้องใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 16 กรกฎาคม 2560
- วันขอถอนรายวิชา (บันทึก "w" ไม่คืนเงินค่าหน่วยกิต) 16 กรกฎาคม 2560 - 5 สิงหาคม 2560
- วันไหว้ครู 20 กรกฎาคม 2560
- วันยื่นคำร้องขอจบการศึกษา 1 - 26 สิงหาคม 2560
- วันสอบกลางภาค 7 - 11 สิงหาคม 2560
- วันสุดท้ายของการเรียน 7 ตุลาคม 2560
- วันสอบปลายภาค/สอบเทียบโอนความรู้ 9 - 14 ตุลาคม 2560
- วันปิดภาคเรียน 15 ตุลาคม 2560
- วันหยุดประจำภาคเรียนที่ 1/2560 25 - 31 ตุลาคม 2560
- วันส่งผลการสอบปลายภาค/วันประกาศผลสอบปลายภาค 2 พฤศจิกายน 2560

ภาคการศึกษาที่ 2/2560

- วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องย้ายสาขาวิชา 1 - 30 พฤศจิกายน 2560
- วันลงทะเบียนเรียนภาค 2/2560 (นักศึกษาทุกรหัส) 3 พฤศจิกายน 2560
- วันเปิดภาคเรียน 7 - 18 พฤศจิกายน 2560
- วันขอถอนรายวิชา (ไม่บันทึก "w"คืนเงินค่าหน่วยกิต) 7 พฤศจิกายน 2560 - 2 ธันวาคม 2560
- วันขอถอนรายวิชา (บันทึก "w"ไม่คืนเงินค่าหน่วยกิต) 3 - 30 ธันวาคม 2560
- วันสอบกลางภาค 26 - 29 ธันวาคม 2560
- วันยื่นคำร้องขอจบการศึกษา 26 ธันวาคม 2560 - 20 มกราคม 2561
- วันปัจฉิมนิเทศนักศึกษา(ราตรีสีน้ำเงิน) 14 กุมภาพันธ์ 2561
- วันสุดท้ายของการเรียน 24 กุมภาพันธ์ 2561
- วันสอบปลายภาค/วันสอบเทียบโอนความรู้ 27 กุมภาพันธ์ 2561 - 3 มีนาคม 2561
- วันปิดภาคเรียน 4 มีนาคม 2561
- วันปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 7 มีนาคม 2561
- วันส่งผลการสอบปลายภาค/วันประกาศผลสอบปลายภาค 15 มีนาคม 2561
- วันหยุดประจำภาคเรียนที่ 2/2560 18 - 21 เมษายน 2561


ภาคการศึกษาที่ 3/2560

- วันลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/2560 (นักศึกษาทุกรหัส) 16 มีนาคม 2561
- วันเปิดภาคเรียน 20 มีนาคม 2561
- วันขอเพิ่มรายวิชา 20 - 24 มีนาคม 2561
- วันขอถอนรายวิชา (ไม่บันทึก "w" คืนเงินค่าหน่วยกิต) 20 - 31 มีนาคม 2561
- วันขอถอนรายวิชา (บันทึก "w" ไม่คืนเงินค่าหน่วยกิต) 3 - 12 เมษายน 2561
- วันยื่นคำร้องขอจบการศึกษา 3 - 28 เมษายน 2561
- วันสอบกลางภาค 10 - 12 เมษายน 2561
- วันสุดท้ายของการเรียน 12 พฤษภาคม 2561
- วันสอบปลายภาค 22 - 24 พฤษภาคม 2561
- วันปิดภาคเรียน 25 พฤษภาคม 2561
- วันส่งผลการสอบปลายภาค/วันประกาศผลสอบปลายภาค 5 มิถุนายน 2561