วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT)

โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

       โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (ESSO CSR & TALENTS CONTEST) ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 3 ปี 2556 ประกอบด้วย นางสาวซอฟะห์ เยะสะ นางสาวธัญยานี ปานซัง และนางสาวอรวรรณ ดีทิพย์ประเสริฐ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT) ในนามทีม "ทีมเสือน้อยอาสาพาสื่อ"