วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT)

โครงการรับน้องปลอดเหล้า

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ได้รับการพิจารณาจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้การสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการรับน้องปลอดเหล้า ดังนี้ ปีการศึกษา 2549 สโมสรนักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษาคณะบัญชี และคณะกรรมการนักศึกษาคณะสารสนเทศศาสตร์ ได้รับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการต้อนรับน้องใหม่ จำนวน 3 โครงการปีการศึกษา 2550 สโมสรนักศึกษาได้รับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการรับน้อง SCT. ปลอดบุหรี่ ปลอดแอลกอฮอล์ ปีการศึกษา 2551 สโมสรนักศึกษาได้รับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการรับน้องปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ SCT. และชุมชนร่มใจ ปีการศึกษา 2552 สโมสรนักศึกษาได้รับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการต้อนรับน้องใหม่ ใต้ร่มประดู่ ประดู่ช่อ 9 ปีการศึกษา 2553 สโมสรนักศึกษาได้รับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการรับน้องประดู่ SCT. ปลอดบุหรี่ ปลอดแอลกอฮอล์