วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT)

โครงการกล้าใหม่...ใฝ่รู้

โครงการ “รากฝอย ค้ำจุนรากแก้วของร่มโพธิ์ให้แข็งแรงและยั่งยืน” ของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ได้รับรางวัลขวัญใจไทยพาณิชย์ ปี พ.ศ.2549 ประกอบด้วย อาจารย์โสภนา สุดสมบูรณ์ คณบดีคณะบัญชี (อาจารย์ที่ปรึกษา) นายศรันย์ วิเศษอักษร นายปรีชา ศรีทอง นายพินิธ แดงเอียด นายมูฮัมหมัดซามีดิง ยูมอ นายสุนันท์ แก้วช่วย นายอาหามัด ฮามะ นางสาววนิดา คงชู นางสาวรัชนี ศรีสังข์ นางสาวมุฑิตา ศรีสมัย นางสาวเสาวลักษณ์ ฉิมวงศ์ นางสาวฮาลีเมาะ ซุซามา นายริดวน บากา นายซอฟูวัน แดเมาะ นางสาวฉวีวรรณ คงทอง นางสาวฤทัยรัตน์ ไชยรัตน์ นางสาววรรณี หะยีบากา และนางสาวรูซนานี ยามาปาแน นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี โครงการ “ประดู่ช่อใหม่ ใส่ใจโลกร้อน ย้อนคิดถึงพ่อ บ่อเกิดพอเพียง” ของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ได้รับรางวัลขวัญใจไทยพาณิชย์ ปี พ.ศ.2551 ประกอบด้วย อาจารย์โสภนา สุดสมบูรณ์ คณบดีคณะบัญชี (อาจารย์ที่ปรึกษา) นายวงศกร ล้วนฤทธิ์ นายอนันต์ จงจิตร นางสาววัลวิษา ยาชะรัด นางสาวนิภาพร หนูพยันต์ นายอาดุล แซกา นางสาวปัทมา โชตพาณิช นายไฟซอน ปาแซ นายซอลาฮุดดีน บ้านนา นายอับดุลตอเละ มาแซ นายสุไลมาน ดังดาแม นายอิริฟาน สาเมาะ นายศราวุฒิ โรจน์สุวรรณ นายมะแอ แซ นายอภิสิทธิ์ โต๊ะแอ นางสงคราม โกเหลง นายเจตวิทย์ เสดสัน นายนิแอ กะลูแป และนายพงษ์ชัย สุขจันทร์