วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT)

โครงการค่ายอาสาสร้างเสริมสุขภาพ

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ได้รับการพิจารณาจากมูลนิธิโกมลคีมทองและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้การสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการค่ายอาสาพัฒนาสร้างเสริมสุขภาพ (Health @ Camp) ดังนี้ ปี พ.ศ.2549 ณ โรงเรียนบ้านก่องาม ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ.2550 โครงการที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านควนประ ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ.2550 โครงการที่ 2 ณ โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ.2551 โครงการที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ.2551 โครงการที่ 2 ณ โรงเรียนวัดเขาโร ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ.2551 โครงการที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ.2553 ณ บ้านสวนพลู ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา