วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT)

บริการวิชาการ

      วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมและชุมชนภาคใต้ให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน จึงมีการกำหนดพันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบันที่มุ่งเน้นให้บริการด้านวิชาการเพื่อให้ชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ตลอดชีวิต ด้วยการให้บริการวิชาการฝึกอบรมวิชาชีพ เผยแพร่วิทยาการความรู้ใหม่ๆ เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มในกิจการต่าง ๆ ของท้องถิ่นผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน วิทยาลัยได้สร้างสรรค์กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการในรูปแบบที่สถาบันมีความถนัดและเชี่ยวชาญมากมาย อาทิเช่น

(1) โครงการอบรมแผนธุรกิจ “ทางลัดสู่เถ้าแก่น้อย”

(2) โครงการฝึกอบรม “การให้บริการที่น่าประทับใจ”

(3) โครงการสำรวจและเก็บข้อมูลการจราจรของเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

(4) โครงการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือนอย่างง่าย

(5) โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่กับ SCT

(6) โครงการถ่ายทอดความรู้และบริการด้าน IT และ

(7) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน สถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไทร เป็นต้น