วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT)

สภาวิทยาลัย

ดร.อุทัย ดุลยเกษม
นายกสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

ค.บ.(มัธยมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
A.M. (Sociology) Stanford University
Ph.D (International Development Education) Stanford University
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีพล เจาะจิตต์
อุปนายกวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

กส.บ. (กสิกรรมและสัตวบาล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
M.S. (Dairy Science) University of Tennessee
รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลองศรี พิมลสมพงศ์
กรรมการสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

ค.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Maitrise es Lettres (ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส) Universite de Besanson
ค.ด. (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Diplome du Tourisme (Economic du Tourisme) Universite d’ Aix- Marseille III
D.P.F.E. (การสอนภาษาฝรั่งเศส) Universite de Besanson
รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์
กรรมการสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

B.A. (Philosophy, Politics and Economics) Oxford University
M.A. Oxford University
Ph.D. (Political Science) University of California at Berkeley
ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 37
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญวัฒน์ อัตชู
กรรมการสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

วศ.บ. (ไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วศ.ม. (ไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วศ.ด. (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยโตไก
นบม.รุ่น 8 ทบวงมหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ
กรรมการสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

วท.บ.(เกษตรศาสตร์) ปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม.(พันธุศาสตร์) พันธุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์
กรรมการสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

กศ.บ. (อังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
M.Ed. (Adult and Community College Education) North Carolina State University
กศ.ด. (การวิจัยและการพัฒนาหลักสูตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ดร.มาลี สุวรรณอัตถ์
กรรมการสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

B.A.(hon.) (Biology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. (Biology) University of Texas
Ph.D. (Microbiology) I.I.T., lllinois
ดร.สรรค์นันธ์ ตันติอุโฆษกุล อัครวงศ์
กรรมการสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

B.S. (Accounting) (โปรแกรมนานาชาติ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
M.Com (Accounting) University of Wollongong
Ph.D. (Business Administration) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ศาสตราจารย์ ดร.นิตย์ศรี แสงเดือน
กรรมการสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้โดยตำแหน่ง

วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (พันธุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ph.D. (Genetics) Kansas State University
Post Doct. (Cytogenetic) University of Georgia
นางสาวโสภา โลหะขจรพันธ์
กรรมการสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

B.S.E. (ภาษาอังกฤษ) Arellano University
M.A. (บริหารการศึกษา) Arellano University
นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง
กรรมการสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

ศ.บ.(พัฒนาชุมชน) สถาบันราชภัฏภูเก็ต
ศ.ม.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นายวรกิจ อ่าวสกุล
กรรมการสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

กศ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
กศ.ม. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงน้อย โลหะขจรพันธ์
เลขานุการสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

ภ.บ. (เภสัชศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภ.ม. (จุลชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวปรานี การะศรี
ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์พัฒนา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีสังคมเกริก