วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT)

คณะผู้บริหาร

ศาสตราจารย์ ดร.นิตย์ศรี แสงเดือน
อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
ดร.สรรค์นันธ์ ตันติอุโฆษกุล อัครวงศ์
รองอธิการบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัตน์ ธรรมาภรณ์
รองอธิการบดี