วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT)

งานวิจัยภายใน

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้มีนโยบายชัดเจนในการสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจหลักสำคัญของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยการพัฒนาให้บุคลากรของวิทยาลัยสามารถผลิตงานวิจัยที่ถูกต้องตามหลักวิชาและสามารถนำองค์ความรู้จากงานวิจัยมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน และการบริการวิชาการสู่ชุมชนโดยเน้นการวิจัยแบบบูรณาการ เพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติและแผนยุทธศาสตร์เครือข่ายภาคใต้ตอนบน โดยเน้นการวิจัยพื้นฐาน ที่นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนางานด้านต่างๆ และการวิจัยประยุกต์ รวมทั้งการวิจัยสถาบันที่นำมาสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ได้จัดสรรงบประมาณผ่านสำนักงานบริหารการวิจัย ประจำปีการศึกษาเพื่อสนับสนุนนโยบายการวิจัย โดยมุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตงานวิจัย รวมทั้งสนับสนุนเงินทุนสำหรับโครงการวิจัยเพื่อสร้างทักษะให้กับอาจารย์และนักวิจัยของวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีทุนวิจัยจากภายนอก ที่วิทยาลัยได้รับอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เครือข่ายการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สกอ.ภาคใต้ตอนบน ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุนวิจัยของกระทรวงวัฒนธรรม เป็นต้น

นอกจากนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ยังได้ดำเนินการจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ เช่น จัดโครงการเสวนาวิจัยภายในสถาบันให้กับนักวิจัยรุ่นพี่รุ่นน้องได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในงานวิจัย เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษและบทความเชิงวิชาการฉบับภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามหลักวิชา จัดโครงการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย “สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพื่อเป็นเวทีให้แก่ คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการแสดงและนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ เป็นการเผยแพร่ผลงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการและสาธารณชน และโครงการจัดทำ “วารสารเทคโนโลยีภาคใต้” เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลผลงานทางวิชาการ และงานวิจัยของบุคลากร นักศึกษา และบุคลากรอื่นๆ ภายนอกวิทยาลัย