วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT)

เอกสาร/งานวิจัยเผยแพร่

รายงานสืบเนื่องประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 3  

การประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูลเพื่อการทำนายสถานภาพนักศึกษา  

ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต  

โครงการยกระดับงานวิจัยท้องถิ่นสู่การพัฒนาเป็นโปรแกรมการท่องเที่ยว   

การเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน   

การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสงประจำปี 2551  

พัฒนาโปรแกรมในการเชื่อมโยงข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) และข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute Data)  

สถานการณ์และแนวทางส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้นอกเวลาเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน  

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานแนะแนวนำเข้า  

การสำรวจข้อมูลหมอพื้นบ้าน กรณีศึกษาอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ศักยภาพผลิตภัณฑ์และแนวทางการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนทางด้านเกาะและทะเล และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 3 ทะเล 

ประเพณี ๒ ศาสนา : สายใยแห่งความสัมพันธ์ของคนไทยพุทธ – ไทยมุสลิม ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  

ชุมโจรแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา พ.ศ. 2437 – 2465  

การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์  

การพัฒนาการจัดการกระบวนการผลิตสุรากลั่นจากน้ำตาลโตนด