วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT)

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
            - หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
                สาขาวิชารัฐศาสตร์
            - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
                สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
                สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
       คณะวิทยาการจัดการ
            - หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
                สาขาวิชาการบัญชี
            - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
                สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจ
                สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการสถานพยาบาล
                สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
            - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
                สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
                สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรระดับปริญญาโท
       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
            - หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
                สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
            - หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
                สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
            - หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
                สาขาวิชาวิชาชีพครู ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)