วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT)

หนังสือรับรองหลักสูตร

บัณฑิตศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา
       สกอ.รับรองหลักสูตร
       ก.พ. รับรองเงินเดือน
       ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตร
       คุรุสภา รับรองหลักสูตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
       สกอ.รับรองหลักสูตร
       ก.พ. รับรองหลักสูตร
       ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู
       สกอ.รับรองหลักสูตร
       ก.พ. รับรองหลักสูตร
       ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตร
       คุรุสภา รับรองหลักสูตร
       รายชื่อหลักสูตรที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสำนักงาน กคศ. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549-2554

ปริญญาตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
       สกอ.รับรองหลักสูตร
       ก.พ. รับรองเงินเดือน
       ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตร
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
       ก.พ. รับรองเงินเดือน
       ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
       สกอ.รับรองหลักสูตร
       ก.พ. รับรองเงินเดือน
       ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตร
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
       สกอ.รับรองหลักสูตร
       ก.พ. รับรองเงินเดือน
       ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
       สกอ.รับรองหลักสูตร 
       ก.พ. รับรองเงินเดือน
       ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตร
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
       สกอ.รับรองหลักสูตร
       ก.พ. รับรองเงินเดือน
       ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
       สกอ.รับรองหลักสูตร
       ก.พ. รับรองเงินเดือน
       ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
       สกอ.รับรองหลักสูตร
       ก.พ. รับรองเงินเดือน 
       ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตร

หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพของหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
       การรับรองหลักสูตร