คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยี- สาขามีความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย
- การจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาไปเรียนในสถานประกอบการระหว่างเรียน
- เน้นทักษะการใช้งานและการแก้ปัญหาเบื้องต้นของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และสามารถเรียนรู้ต่อยอดได้เป็นอย่างดี
- เน้นทักษะทางด้านการวิเคราะห์ และการนำเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่ายไปประยุกต์ใช้งานในองค์กรต่าง ๆ ได้
- มีทิศทางการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม ดังนี้
        ชั้นปีที่ 1 Smart User เรียนรู้และใช้เทคโนโลยีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
        ชั้นปีที่ 2 ซ่อม ประกอบ ติดตั้งและแก้ปัญหาฮาร์ดแวร์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
        ชั้นปีที่ 3 วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบได้ และหรือ ออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายได้
        ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ออกสู่โลกกว้างเรียนรู้และปฏิบัติงานจริงที่สถานประกอบการในตำแหน่งทางคอมพิวเตอร์
                      ภาคการศึกษาที่ 2 กลับมาเติมเต็มความรู้และทักษะที่ยังขาด ก่อนสำเร็จการศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การทำงาน
- นักศึกษาที่มีความพร้อม สามารถเรียนจบได้ภายใน 3 ปี (ภายใต้การดูแลเป็นพิเศษ)
- ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมสนับสนุนหรือส่งเสริมการเรียนการสอน
- ชมรม IT Genius ส่งเสริมกิจกรรมการประยุกต์ความรู้และทักษะจากการเรียนรู้ สู่การบริการนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของสังคม
- กิจกรรมการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบูรณาการงานไอทีกับงานด้านอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
- การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเรียนดีและทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน
- กิจกรรมการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการและการวิจัย เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
- กิจกรรมทางด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมทางศาสนา เพื่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา


- มีห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพียงพอและทันสมัย
- มีเครือข่าย Wifi ครอบคลุมพื้นที่ภายในวิทยาลัย รองรับการเรียนรู้ได้ไม่เฉพาะในห้องเรียน
- การเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้จริงทั้งการปฏิบัติในห้องเรียน การฝึกงาน และการปฏิบัติสหกิจศึกษา ที่สถานประกอบการเป็นเวลา 6 เดือน
- รายวิชาที่ทันสมัยสอดคล้องกับ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ประเทศไทย 4.0 เช่น รายวิชาการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ รายวิชาการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสร์ และรายวิชา การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เป็นต้น
- สื่อการเรียนการสอนและรูปแบบการสอนออนไลน์ ทำให้นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตัวเองนอกเวลาเรียน และสอดรับกับ Live style ผู้เรียน GenZ
- การดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดดุจบุตรหลาน โดยใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
- สาขาวิชามีการติดตามการได้งานทำของนักศึกษาที่จบ และมีกิจกรรม/โครงการพัฒนาทักษะความรู้ด้าน IT ที่เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป


- กิจกรรมการบ่มเพาะ IT เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติสหกิจศึกษา
- กิจกรรมชมรม IT Genius ที่สร้างชุมชนการเรียนรู้ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง และศิษย์เก่า
- กิจกรรมการนำทักษะทางไอทีมาใช้ในการบริการวิชาการให้กับชุมชนเพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ และการหารายได้ระหว่างเรียนให้กับนักศึกษา ทำให้ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง
- สาขาวิชา ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดตั้งศูนย์ทดสอบทักษะ IT มาตรฐานสากล (Authorized Testing Center) ให้กับนักศึกษาที่ต้องการสอบวัดมาตรฐานทาง IT โดยมีหน้าที่ในการอบรม และดำเนินการสอบ


- ทักษะในการเป็น Smart User ในการใช้ระบบปฏิบัติการ Window & Internet การใช้โปรแกรมชุด Microsoft Office และโปรแกรมสำเร็จรูปทั่ว ๆ ไป
- ทักษะการประกอบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุงอุปกร์คอมพิวเตอร์ และการแก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
- ทักษะพื้นฐานการวิเคราะห์ออกแบบระบบ การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล
- ทักษะการเขียนโปรแกรมในระดับพื้นฐานที่สามารถต่อยอดได้
- การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บระดับพื้นฐานที่สามารถต่อยอดได้
- การวิเคราะห์และออกแบบติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระดับเบื้องต้นสามารถต่อยอดได้
- การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
- การออกแบบและสร้างสื่อทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก
- การวิเคราะห์ออกแบบและบริหารจัดการเครือข่าย
- การออกแบบและควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น


- ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ ภาครัฐบาล
- เจ้าหน้าที่ Support/เจ้าหน้าที่เทคนิค/ช่างซ่อมอุปกรณ์ IT
- ครูผู้สอนทางด้านคอมพิวเตอร์ ผู้ฝึกอบรมหลักสูตรทางด้าน IT
- ผู้ดูแลระบบเครือข่าย และเครื่องแม่ข่าย
- นักเขียนโปรแกรม หรือนักเขียนเกม
- นักวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
- ผู้ดูแลและบริหารระบบฐานข้อมูล
- อาชีพสายเว็บไซต์ อาทิเช่น
         Web Programmer/Web Developer ทำหน้าที่พัฒนาแอพลิเคชั่น
         Web Designer ทำหน้าที่ออกแบบความสวยงามของเว็บไซต์
         Web Content ทำหน้าที่ดูแลข้อมูลก่อนนำมาใส่ลงเว็บไซต์
         Web Marketing ทำหน้าที่ทำการตลาด ทำรายได้ให้ตัวเว็บไซต์สร้างมูลค่าขึ้นมาได้
         Web Master/Web Manager ทำหน้าที่ดูแล และควบคุมเว็บ
         E-Commerce Developer ทำหน้าที่พัฒนาระบบหน้าร้านขายของ
- อาชีพอิสระ ผู้ประกอบการร้านอุปกรณ์ IT ผู้ประกอบการออนไลน์ ฟรีแลนซ์รับงาน IT- เน้นการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ ทั้งในห้องเรียน ในหน่วยงานสาธารณสุข และในชุมชน
- ส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานด้านสาธารณสุขตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึง 4 ด้วยโครงการศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์
- วิชาชีพสาธารณสุข (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2) การฝึกงานในหน่วยงานด้านสาธารณสุข (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3) และการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4)


- เนื้อหาของแต่ละหลักสูตรสอดคล้องกับการทำงานในทุกหน่วยงานทางด้านสาธารณสุข และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556
- อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์จึงจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติงานได้จริง
- นักศึกษามีทักษะพร้อมที่จะปฏิบัติงานเพราะได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานด้านสาธารณสุขและสหกิจศึกษา
- สามารถทำงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชน


- โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่
- โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน
- โครงการบริการวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- โครงการเตรียมความพร้อมในการทำงาน


- มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการทำงานในหน่วยงานทางด้านสาธารณสุข เช่น
        - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)
        - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.)
        - โรงพยาบาล         - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
        - เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)
        - ร้านขายยา
        - ศูนย์บริการตรวจสุขภาพ
- มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft office เช่น Word, Excel, Power Point และโปรแกรมที่ใช้ในงานสาธารณสุข คือ JHCIS และ HOSxP
- มีทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
- มีจิตบริการและการปรับตัวในการทำงานได้ดี


- นักวิชาการสาธารณสุข
- ผู้ช่วยเภสัชกร
- ผู้ช่วยทันตแพทย์
- ผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์
- เจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาลในโรงเรียน


คณะศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์- เปิดโอกาสให้นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมปลาย เรียนและเก็บหน่วยกิตล่วงหน้าเพื่อให้จบปริญญาตรเร็วขึ้น ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับการทำข้อตกลงระหว่างสาขากับผู้เรียน
- บัณฑิตที่จบสาขานี้ มีทักษะในการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ
- เป็นสาขาที่มุ่งเน้นเพื่อสร้างบัณฑิตที่เปลี่ยนมิติใหม่ในกระบวนการเรียนรู้ โดยบรรจุเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้เรียน เน้นการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง ปฏิบัติจริง เพื่อให้นักศึกษาเกิดกระบวนการคิด การวางแผน การแก้ปัญหา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- บริการทัศนศึกษาไปต่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายของวัฒนธรรม ความสำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและอาชีพการใช้ภาษากายของคนที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน


เน้นการใช้ภาษาอังกฤษในเชิงประยุกต์ทั้งการฟัง การพูด การอ่านและ การเขียน รวมทั้งการประยุกต์ความรู้ทางวิชาชีพ วัฒนธรรม เทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งใน และต่างประเทศ


- การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
- การสื่อสารทางธุรกิจ เช่น การส่งอีเมล์ การโทรศัพท์ การรับและฝากข้อความเป็นภาษาอังกฤษ
- การแปลเอกสารทั่วไป
- การจัดค่ายภาษาอังกฤษ
- การติวภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา


ความสามารถในการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่สำคัญของทุกหน่วยงานและทุกสายอาชีพ เช่น ครู, นักธุรกิจ, เลขานุการ, นักแปล, มัคคุเทศน์ ฯลฯ ดังนั้นสาขาวิชาภาษาอังกฤษจึงได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ จะเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษในการใช้ภาษาอังกฤษและเข้าใจวัฒนธรรมของชาวต่างชาติ จะมีโอกาสและช่องทางในอาชีพได้หลากหลาย


- งานด้านประชาสัมพันธ์
- งานด้านธุรกิจการท่องเที่ยว
- งานแผนกส่วนหน้าของการโรงแรม
- งานสื่อสารมวลชน
- งานการบินภาคพื้น
- งานแปลทั่วไป
- งานสอนภาษาอังกฤษ- เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก สกอ. และ กพ.
- สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกกลุ่มคน และทุกอาชีพ
- ต่อยอดทางการศึกษา และสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ และงานประจำ
- หลักสูตรรัฐศาสตร์เรียนทั้งทฤษฎีคิดวิเคราะห์จากสถานการณ์จริงด้านการเมืองการปกครองทั้งภายในและภายนอกประเทศและร่วมแสดงความคิดเห็น บูรณาการศึกษาดูงานหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

คุณสมบัติของผู้ที่จะเรียนรัฐศาสตร์
- เป็นคนช่างสงสัย เชื่ออะไรยาก ไม่ยอมรับอะไรอย่างปราศจากเหตุผล
- ชอบตั้งคำถาม มีความสนใจในปัญหาของบ้านเมืองของสังคม
- ใส่ใจกับความเดือดร้อน ทุกข์สุขของผู้คนที่อยู่ร่วมกันในสังคม


เครือข่ายสหกิจศึกษา
- สำนักงานปกครองจังหวัด
- สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และอำเภอ
- องค์การบริหารจังหวัด เทศบาลนคร/เมือง/ตำบล/ และ อบต.
- ที่ว่าการอำเภอ
- สำนักงานอัยการ
- สำนักงานควบคุมความประพฤติ
- เรือนจำกลางจังหวัด
- สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
- สำนักงานศาลเยาวชน
- สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด
- โรงงานศรีตรังพาราวู๊ด


- กิจกรรมบริการวิชาการเสริมหลักสูตรการเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
- กิจกรรมค่ายจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน
- โครงการเผยแพร่/เสวนา วัรัฐธรรมนูญ
- โครงการศีลธรรมนำใจ เข้าวัด ปฎิบัติธรรม พัฒนาวัด
- โครงการแข่งขันกีฬาภายในสาขารัฐศาสตร์
- โครงการสิงห์นครคัฟ (แข่งขันฟุตบอล)
- กิจกรรมคืนสู่เหย้าชาวสิงห์นคร(รัฐศาสตร์ SCT)


- มีความรู้และความเข้าใจกับปรากฏกราณ์ทางการเมืองการปกครองและสังคมแวดล้อม
- มีความรู้เกี่ยวกับปรัชญาและความคิดทางการเมืองการปกครอง รัฐ
- มีความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ รัฐสภา พรรกคการเมือง การเลือกตั้งและปัยหาทางการเมือง และสังคม
- มีความรู้และความเข้าใจกับระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่าง ๆ
- มีความรู้เรื่องการบริหารและการจัดการในหน่วยงานและองคืการต่าง ๆ
- มีความรู้ความและทักษะการบริหารงานบุคคล การคลัง การงบประมาณ และการวางแผนจัดทำโครงการ
- ในการคิดวิเคราะห์สถานกราณ์นโยบาย วิเคราะห์เศรษฐกิจ ความสัมพันธ์กฎหมาย ภายในประเทศและต่างประเทศ
- มีความรู้และเกิดทักาะวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษย์สัมพันธ์การสื่อสารและการทำงานร่วมกับคนอื่น
- มีความรู้และทักษะการเป็นผู้บริหารและผู้นำ
- มีความรู้และเข้าในจบริบทโลก เข้าใจสภาพสังคม การเมือง เสรษฐกิจ วัฒนธรรมให้เรามองโลกได้กว้างขึ้น เข้าใจผู้คนมากขึ้น


- ประกอบอาชีพในหน่วยงานราชการ อาชีพที่คนจบรัฐศาสตร์ส่วนใหญ่นั่นทำกัน ได้แก่ ปลัดอำเภอ นายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง เจ้าหน้าที่ด้านการปกครองระดับท้องอื่น ๆ ข้าราชการกระทรวงต่าง ๆ ข้าราชการในองคืกรอิสระต่าง ๆ นักการเมืองระดับประเทศ นักการเมืองระดับท้องถิ่น นักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน, เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลนักวิเคราะห์ดครงการ นักบริหารองค์การระดับสูง
- ประกอบอาชีพในหน่วยงานและเอกชน
- นักวิเคราะห์การลงทุน นักวิเคราะห์ระบบงาน พนักงานธนาคาร นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ ผู้ประกาศข่าว ผู้จัดการ พนักงานบริษัทเอกชน นักธุรกิจ ฯลฯ


รุ่นพี่ตัวจี๊ด

คณะวิทยาการจัดการ- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บชบ.) ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชี และสกอ.
- MOU กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน
- เป็นวิชาชีพอิสระสามารถเคลื่อนย้ายการทำงาน ใน AEC ได้
- การเรียนการสอนเน้นในทั้งภาคทฤษฎี ปฏิบัติ การบูรณาการ และการศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาในการเสริมสร้างทักษะการเป็นนักบัญชีคุณภาพ


เครื่อข่ายสหกิจศึกษา
- สำนักงานบัญชี วัฒนสินการบัญชีทุ่งสง
- สำนักงานชูทองการบัญชี นครศรีธรรมราช
- สำนักงานบัญชี ฉวีวรรณการบัญชีทุ่งสง
- สัานักงานบัญชี เพชรทองคำ ทุ่งสง
- สำนักงานสอบบัญชี J.R.T Auditink & Co.
- สำนักงานบัญชี ยูพี แอ็คเคาน์เทนซี่ กระบี่
- สำนักงานบัญชี อรุณการบัญชี นครศรีธรรมราช


- โครงการบูรณาการกับการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการจัดอบรมบัญชีสำหรับธุรกิจ SMEs วิสาหกิจชุมชน OTOP
- โครงการสอบยืนยันสามารถการใช้โปรแกรม Microsoft Office Specialist (MOS) Certificate
- โครงการสัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพบัญชี
- โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยนักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรง
- โครงการ “จิตอาสา ฟ้า - น้ำเงิน” สร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม
- โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน
- โครงการเปิดโลกทัศน์วิทยาการจัดการ
- โครงการเสริมสร้างทักษะคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษธุรกิจ


- มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทำงานบัญชี
- มีความพร้อมในการเป็นนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่
- มีความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบธุรกิจในยุค Thailand 4.0
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษทางด้านบัญชีและบริหารธุรกิจ
- มีบุคลิกภาพในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีทักษะการสื่อสารและการทำงานข้ามวัฒนธรรม


หน่วยงานภาครัฐ
เจ้าหน้าที่บัญชี
ครู อาจารย์ นักวิชาการ
เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายคลังสินค้า/พัสดุ ส่วนราชการ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในหน่วยงานภาครัฐ
นักวิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน

หน่วยงานภาคเอกชน
ผู้บริหารองค์กร
สมุห์บัญชี
ผู้ตรวจสอบภายนอก
เจ้าหน้าที่ธนาคาร
เจ้าหน้าที่บริษัทประกันภัย
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของธุรกิจเอกชน
ครู อาจารย์ นักวิชาการ

อาชีพอิสระ
ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว


รุ่นพี่ตัวจี๊ด


สาขาวิชาการจัดการโรงแรมเพื่อการท่องเที่ยวมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาเป็นนักปฏิบัติในภาคธุรกิจ และภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การโรงแรมและการบริการ โดยปลูกฝังให้มีจิตบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ กล้าคิดอย่างสร้างสรรค์และกล้าแสดงออก ตลอดจนสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ เพื่อประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคต มีโอกาสในการประกอบอาชีพสายธุรกิจโรงแรม ที่พักแรม เรือสำราญ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจสปา ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจท่องเที่ยว หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (ททท.) รับราชการ (ตำรวจท่องเที่ยว ต.ม.) ฯลฯ


- เน้นงานด้านการบริการตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับบริหารผู้เรียนจะได้ฝึกปฎิบัติจริงทั้งในห้องปฎิบัติการครัว ห้องปฎิบัติการต้อนรับส่วนหน้า การจองห้องพัก ฯลฯ ที่สำคัญยังได้ฝึกปฎิบัติงานจริงที่โรงแรมชั้นนำ เช่น โรงแรมพิมาลัยรีสอรท์ แอนด์สปา (เกาะลันตา จ. กระบี่) โรงแรมกระบี่รีสอรท์ โรงแรมโนโวเทล (เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี) โรงแรมโนโวเทล (หาดสุรินทร์ จ.ภูเก็ต) เป็นต้น
- ศึกษาดูงานด้านโรงแรมและการท่องเที่ยว ทั้งภายในและต่างประเทศ
- Hotel SCT เราปลูกฝังเด็กเรื่อง Service Mind ตั้งแต่ปีแรก นอกจากความรู้ที่สำคัญ เรายังให้เด็ก ๆ ค้นหาตัวตน ว่าเขาชอบส่วนไหน อยากทำส่วนไหน นั่นเป็นอีกอย่างที่สำคัญ (เรียนรู้ประสบกราณ์จริงในโรงแรมชั้นนำตลอดระยะเวลา 10 เดือน)
- มีกำลังในการปฎิบัติขั้นต่ำเดือนละ 4,000 บาท- การจัดการธุรกิจของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ทันสมัยสอดคล้องกับแนวทางการจัดการสมัยใหม่ และการพัฒนาองค์กรเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
- รองรับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและภูมิภาค ASEAN
- การเรียนการสอนเน้นในทั้งภาคทฤษฎี ปฏิบัติ การบูรณาการ และการศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาในการเสริมสร้างทักษะการเป็นนักบริหารรุ่นใหม่และผู้ประกอบการในอนาคต
- ประยุกต์ใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีทางธุรกิจเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำธุรกิจจริง ผ่านทาง E-Commerce เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและเป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางธุรกิจที่เกิดขึ้น โดยยึดหลักการเป็นนักธุรกิจที่ดีและมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม


เครือข่ายสหกิจศึกษา
- บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจีสติกส์ จำกัด
- บริษัทโตโยต้า จำกัด
- องค์การปกครองบริหารส่วนท้องถิ่น
- บริษัทชูศักดิ์แอนพรรณีลีดเดอร์ จำกัด
- โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์
- บริษัทพิทักษ์ปาล์มออยล์จำกัด
- บริษัทสมอทองน้ำมันปาล์มกำจัด
- ศาลแขวง อำเภอทุ่งสง
- ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง
- ศาลากลางจังหวัด


- โครงการสนับสนุนหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (University Business Incubator/UBI) จากสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
        - ให้คำปรึกษาและข้อมูลในการจัดตั้งธุรกิจ
        - จัดฝึกอบรมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจฐานะผู้ประกอบการ
        - ประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดตั้งบริษัท
        - ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม ธุรกิจใหม่และผู้ประกอบการรายใหม่ในภาคธุรกิจ
- โครงการสัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพ
- โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยนักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรง
- โครงการ “จิตอาสา ฟ้า - น้ำเงิน” สร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม
- โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน
- โครงการเตรียมความพร้อมสู่นักบริหารมืออาชีพ
- โครงการเปิดโลกทัศน์วิทยาการจัดการ
- โครงการบริการวิชาการ
- โครงการเสริมสร้างทักษะคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษธุรกิจ


- มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นนักบริหารรุ่นใหม่และผู้ประกอบการในอนาคต
- มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในยุค Thailand 4.0
- การใช้ภาษาอังกฤษทางด้านบริหารธุรกิจ
- บุคลิกภาพในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีทักษะการสื่อสารและการทำงานข้ามวัฒนธรรม


- เจ้าหน้าที่สำนักนโยบายและแผน
- ครู อาจารย์ นักวิชาการ
- นักวางแผนกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงาน
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานบริหารองค์กรธุรกิจ ทั้งภาครัฐบาล
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายคลังสินค้า/พัสดุ ส่วนราชการ
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
- ผู้บริหารองค์กร
- เลขานุการผู้บริหาร
- ผู้จัดการทั่วไป
- ที่ปรึกษาองค์กร
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ปัญหา
- นักวางแผนกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงาน
- นักวิเคราะห์
- เจ้าหน้าที่ธุรการ
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานบริหารองค์กรธุรกิจ
- ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว


รุ่นพี่ตัวจี๊ด


- เป็นหลักสูตรเฉพาะทางที่เปิดสอนที่เดียวในภาคใต้
- ตอบสนองกับความต้องการของตลาดแรงงานทางด้านตลาดบริการสุขภาพ เช่น โรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชน คลินิก ศูนย์แล็ป เป็นต้น รองรับการเติบโตทางธุรกิจสุขภาพจากการเปิดเสรีอาเซียน
- เปิดพิเศษกิจกรรมเสริมหลักสูตรระยะสั้น “การดูแลเด็กเล็ก” และ “การดูแลผู้สูงอายุ”พัฒนาความสามารถพิเศษให้นักศึกษาเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุและความสามารถในการดูแลเด็กเล็ก
- สามารถทำงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชน
- เนื้อหาของหลักสูตรสอดคล้องกับระบบงานในโรงพยาบาลทั้งหมด ครอบคลุมทุกแผนกที่เป็นฝ่ายสนับสนุน โดยไม่เกี่ยวข้องกับการรักษา


เครือข่ายสหกิจศึกษา
- โรงพยาบาลทุ่งสง
- โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์
- โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรัง
- โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
- โรงพยาบาลปิยะเวท
- โรงพยาบาลพญาไท
- โรงพยาบาลสิริโรจน์
- โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
- โรงพยาบาลกระบี่อินเตอร์เนชันแนล
- โรงพยาบาลหาดใหญ่
- โรงพยาบาลกรุงเทพ
- โรงพยาบาลกรุงเทพ-ภูเก็ต
- โรงพยาบาลกรุงเทพ-สมัย


- โครงการอบรมนวดไทย 150 ชม.
- โครงการสัมนาทางวิชาการและวิชาชีพ
- โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยนักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรง
- โครงการ “จิตอาสา ฟ้า - น้ำเงิน” สร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม
- โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน
- โครงการเตรียมความพร้อมสู่นักบริหารมืออาชีพ
- โครงการเปิดโลกทัศน์วิทยาการจัดการ
- โครงการบริการวิชาการ
- โครงการเสริมสร้างทักษะคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษธุรกิจ


- มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการทำงานในสถานพยาบาล อาทิ
- การบริหารหน่วยงานสนับสนุนเช่นเวชระเบียน จัดซื้อและพัสุด ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
- กฎหมายและจริยธรรม การจัดบริการสุขภาพและระบบประกันสุขภาพในสถานพยาบาล
- ระบบบริหารคุณภาพในสถานพยาบาล เช่น ISO HA QA TQA และ JCI เป็นต้น
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานเวชระเบียนผู้ป่วย การบันทึกรหัสโรค และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในสถานพยาบาล เช่น Hos Xp เป็นต้น
- มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft office เช่น Word, Excel, Power Point เป็นต้น
- มีทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานในสถานพยาบาล
- มีจิตบริการที่เป็นเลิศและทักษะการปรับตัวในการทำงานได้ทันที
- มีทักษะการสื่อสารและการทำงานข้ามวัฒนธรรม


- งานต้อนรับ/ประชาสัมพันธ์ และให้บริการผู้ป่วย
- งานเวชระเบียน
- งานศูนย์คุณภาพ/แผนกส่งเสริมสุขภาพ
- งานประกันสุขภาพ
- งานทรัพยากรบุคคล
- งานการตลาด จัดซื้อและคลังพัสดุ
- งานการเงินทั้งเรียกเก็บและเบิกจ่าย
- งานเลขานุการแพทย์
- เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
- ผู้ช่วยเภสัชกร
- งานด้านธุรการ/สารบรรณ/บริหารทั่วไป
- งานอื่น ๆ ได้แก่ คลินิกสุขภาพและความงาม ศูนย์แล็บ สถาบันฝึกอบรม สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล บริษัทประกันสุขภาพ และบริษัทขายเครื่องมือแพทย์พนักงานขายเครื่องมือแพทย์ฯลฯ


รุ่นพี่ตัวจี๊ด


- การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เป็นหลักสูตรที่รองรับนโยบายของประเทศในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชื่อมโยงการพัฒนาโครงข่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบการขนส่งโลจิสติกส์ คมนาคม และพลังงาน ภายใต้แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย ทั้งระบบราง ระบบถนน และระบบทางน้ำและท่าเรือ
- รองรับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและภูมิภาค ASEAN
- เพิ่มโอกาสในการทำงานในพื้นที่ จากการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้า (CDC: Cargo Distribution Center) ของภาคใต้ เชื่อมโยงการพัฒนาโครงข่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบการขนส่งโลจิสติกส์ คมนาคม และพลังงาน ภายใต้แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย- ไทย ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดกลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดบริการศูนย์กระจายสินค้าครบวงจร โดยเทศบาลเมืองทุ่งสงองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและมืออาชีพร่วมบริหาร


เครือข่ายสหกิจศึกษา
- บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจีสติกซ์ จำกัด
- บริษัท แม่กลอง โลจีสติกซ์ จำกัด (สาขาสุราษฎร์ธานี)
- บริษัทโตโยต้าจำกัด
- บริษัทคูโบต้า มิตรแท้ จำกัด
- บริษัทโออิชิ กร๊ฟ กำกัด มหาชน
- บริษัทศรีตรังแอร์โกรอินดัสที่ (จำกัด) มหาชน
- บริษัทการบินไทยจำกัด มหาชน (ท่าอากาศยานนานาชาติ กระบี่)
- บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด (ทุ่งสง นาพรุ นครศนรธรรมราช)
- ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
- บริษัทสงขลาแคนนิ่งจำกัด (มหาชน)
- บริษัทซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)


- โครงการสัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพ
- โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยนักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรง
- โครงการ “จิตอาสา ฟ้า - น้ำเงิน” สร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม
- โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน
- โครงการเตรียมความพร้อมสู่นักบริหารมืออาชีพ
- โครงการเปิดโลกทัศน์วิทยาการจัดการ
- โครงการบริการวิชาการ
- โครงการเสริมสร้างทักษะคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษธุรกิจ


- มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการทำงานในระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
    Transportation : การขนส่ง
        - การขนส่งหลายรูปแบบและการกระจายสินค้า
        - หลักกฎหมายการขนส่ง
        - การประกันภัยในอุตสาหกรรมการขนส่ง
        - ความปลอดภัยในการขนส่ง
    Warehouse : การจัดเก็บ/คลังสินค้า
        - การจัดการคลังสินค้า
        - การจัดการสินค้าคงคลัง
        - เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
        - ระบบบรรจุภัณฑ์สำหรับโลจิสติกส์
    Management : การบริหารจัดการ
        - การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
        - การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์
        - การวางแผนและควบคุมการผลิต
- การใช้ภาษาอังกฤษทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
- บุคลิกภาพในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีทักษะการสื่อสารและการทำงานข้ามวัฒนธรรม


- เจ้าหน้าที่สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
- เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร
- เจ้าหน้าที่การท่าเรือแห่งประเทศไทย
- เจ้าหน้าที่สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ฯลฯ
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายคลังสินค้า/พัสดุ ส่วนราชการ
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมวัตถุดิบ
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายซับพลายเชนและโลจิสติกส์
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายการขนส่ง
- นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์
- ผู้วางแผนและจัดการวัตถุดิบ
- นักวิเคราะห์การปฏิบัติการห่วงโซ่อุปทาน
- อาชีพอิสระ ได้แก่ อาจารย์ นักวิชาการ ทางด้านบริหารธุรกิจ


รุ่นพี่ตัวจี๊ด

ระดับปริญญาโท


หลักสูตร: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
        สาขาวิชาการบริหารการศึกษา Master of Education Program in Educational
        Administration (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

ชื่อปริญญาบัตรและสาขาวิชา
        ชื่อเต็ม (ไทย)      : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
        ชื่อย่อ (ไทย)       : ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
        ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Education (Educational Administration)
        ชื่อย่อ (อังกฤษ)   : M.Ed. (Educational Administration)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
        42 หน่วยกิต

รูปแบบหลักสูตร
- เรียนเสาร์ – อาทิตย์
- รายวิชาที่เปิดสอนครอบคลุมตาม 10 มาตรฐานความรู้วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาตามที่คุรุสภากำหนด
- ระยะเวลาในการเรียน 1.5 – 2 ปี โดยมีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร จำแนกตามแผนการ เรียน ดังนี้
        แผน ก 129,300 บาท ตลอดหลักสูตร
        แผน ข 132,300 บาท ตลอดหลักสูตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
- มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขา มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์การสอน

การพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ให้การรับรองหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560


มุ่งผลิตมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาทุกระดับ ทั้งในระบบและนอกระบบ ให้มีภาวะผู้นำ มีความรู้ความสามารถ การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่โดยผ่านกระบวนการวิจัย เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตและมีจรรยาบรรณวิชาชีพ

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาที่มีศักยภาพและคุณลักษณะดังต่อไปนี้
        1. มีความรู้ ทักษะด้านการปฏิบัติงาน ทักษะด้านการปฎิบัติตน และความสามารถในการประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี ไปสู่การจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนาองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษาขึ้นใหม่ที่มีความสอดคล้องกับสภาพความต้องการของชุมชน / ท้องถิ่น /สังคมในปัจจุบันและเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
        2. ให้เป็นผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพที่มีความเป็นผู้นำทางวิชาการ ทางการบริหาร ทั้งมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการพัฒนาการบริหารการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
        3. สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะและเสียสละเพื่อสังคมและองค์กร

มหาบัณฑิตที่สำเร็จจากหลักสูตรนี้สามารถประกอบอาชีพทางด้านการบริหารการศึกษาและบริหารสถานศึกษา ได้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่
        1) ผู้บริหารสถานศึกษา
        2) ผู้บริหารการศึกษา
        3) นักวิจัยทางการศึกษา
        4) นักวิชาการทางการศึกษา
        5) นักประเมินคุณภาพการศึกษา
        6) วิทยากรทางการศึกษา
        7) อาจารย์ผู้สอนในสถาบันการศึกษาระดับต่าง ๆ


ระดับ ป.บัณทิต


ชื่อหลักสูตร
        ภาษาไทย          : ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
        ภาษาอังกฤษ     : Graduate Diploma Program in Teaching Profession
ชื่อปริญญาบัตรและสาขาวิชา
        ชื่อเต็ม (ไทย)      : ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
        ชื่อย่อ (ไทย)       : ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
        ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Graduate Diploma (Teaching Profession)
        ชื่อย่อ (อังกฤษ)   : Grad.Dip. (Teaching Profession)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
        34 หน่วยกิต

รูปแบบหลักสูตร
- เรียนเสาร์ – อาทิตย์
- รายวิชาที่เปิดสอนครอบคลุมตามมาตรฐานด้านความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพครู 11 มาตรฐาน และมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ 2 มาตรฐาน ตามที่คุรุสภากำหนด
- ระยะเวลาในการเรียน 3 ภาคเรียน โดยมีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) จำนวนที่รับ 120 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
- มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขา มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์การสอน

การพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร
- สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ให้การรับรองหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้การรับทราบหลักสูตร ในระบบ CHE CO เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562

ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู และมีทักษะความสามารถในการจัดการเรียนรู้ สามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน ให้เป็นที่ยอมรับทั้งตามหลักวิชาและสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ได้จริงกับบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น

เพื่อผลิตครูให้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        1.มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ
        2.มีทักษะในการปฏิบัติการสอนที่เน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และทักษะการปฏิบัติงานอื่น ๆ ในงานอาชีพครู
        3.มีความสามารถในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสารสนเทศ การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหาด้วยการประยุกต์ใช้หลักวิชาหรือทฤษฎีที่เหมาะสม
        4.มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

กิจกรรมเสริมความเป็นครู
        1.โครงการปฏิบัติธรรมตามหลักศาสนาเพื่อพัฒนาจิต
        2.โครงการกิจกรรมจิตอาสา
        3.โครงการประชุมวิชาการทางการศึกษา
        4.โครงการส่งเสริม/อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย
        5.โครงการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ

ครูในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษาทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน

ป.บัณทิต

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู กับคำถามที่พบบ่อย
เอาล่ะค่ะวันนี้เราจะมาอธิบายให้ฟังนะคะว่า ป.บัณฑิต เรียนไปทำไม เรียนแล้วได้อะไร มีประโยชน์สำหรับทิศทางของผู้ที่ต้องการจะเป็นครูอย่างไร

ป.บัณฑิต คือ อะไร?
ป.บัณฑิต หรือชื่่อเต็มก็คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ไม่ได้จบสายครู (คุรุศาสตร์) มาโดยตรง เช่น อักษรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น แต่ต้องการเป็นครู

ทำไมต้องเรียน ป.บัณฑิตด้วยล่ะ?
ผู้ที่สามารถเข้าเรียนหลักสูตรนี้ได้ต้องเป็นผู้ที่ต้องการเป็นครูในสถานศึกษา และต้องมีสัญญาจ้างงานจากสถานศึกษาให้เป็นครูผู้สอนเท่านั้น จึงสามารถสมัครเรียนในหลักสูตรนี้ได้

เรียนกี่ปีจบ?
ระยะเวลาเรียนปีครึ่งหรือ 3 ภาคเรียน แต่กว่าจะรอใบประกอบวิชาชีพที่ใช้สอบ หรือต้องสอบรับใบประกอบวิชาชีพก็คงใช้ระยะเวลาเกือบ 2 ปี
เหมือนเรียนครูไหม?
ในส่วนนี้จะได้เรียนในส่วนของวิชาการศึกษา ตามมาตรฐานความรู้ 11 มาตรฐานเหมือนหลักสูตรคุรุศาสตร์

เป็นครูแล้วต้องเรียนไหม?
หากยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูต้องเเรียน

แล้วต้องฝึกสอนหรือไม่?
ต้องฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่ 2 ภาคเรียน

ทำไมต้องเรียน ป.บัณฑิต วิชาชีพครู ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้?
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ มีจุดเด่น ในการเปิดสอน ป.บัณฑิต ดังนี้
1. จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานของคุรุสภา
2. เข้าสู่เส้นทางอาชีพ สามารถสอบครูผู้ช่วยได้จำนวนมากหลังสำเร็จการศึกษา
3. จบแล้วสามารถรับใบประกอบวิชาชีพได้อย่างรวดเร็ว
4. มีอาจาร์ที่ปรึกษาคอยดูแลใกล้ชิด สามารถจบหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด
5. มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สร้างสรรค์

    สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ 075-770136-7 # 146 หรือ เพจ ป.บัณฑิต เอสซีที

การติดต่อ

Address

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอสซีที.)
124/1 ถ.ทุ่งสง-ห้วยยอด ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110