• Call
  • Facebook
  • Line
  • Twitter
  • Youtube

พิธีประสาทปริญญาบัตร รุ่นที่ 20-21

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 พิธีประสาทปริญญาบัตร รุ่นที่ 20 – 21 ประจำปีการศึกษา 2564-2566 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ได้เริ่มขึ้นด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น บัณฑิตทุกคนมีรอยยิ้มที่สดใส ผู้ปกครองมีความภาคภูมิใจที่ได้เห็นความสำเร็จอีกขั้นของลูกๆ หลาน ๆ อันเป็นที่รักของแต่ละครอบครัว

สำหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เปิดรับนักศึกษาทั้งภาคปกติ และภาคเสาร์อาทิตย์ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตร วิชาชีพครู และระดับปริญญาโท วิทยาลัยจึงมีนักศึกษาที่มีหลากหลายกลุ่ม ทั้งน้องๆ ที่ใส่ชุดนักศึกษาที่เรียนภาคปกติวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ชุดข้าราชกทหาร ตำรวจ ครู กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว และอีกหลายๆ กลุ่ม แต่การจัดการศึกษาของวิทยาลัยก็ยังเน้นที่คุณภาพทางการศึกษา ที่ต้องได้รับการรับรองทุกหลักสูตรก่อนที่จะทำการเปิดรับนักศึกษา คุณภาพทางอาชีพ ที่จบไปแล้ว ต้องทำเป็น ทำได้ และมีประสบการณ์ สามารถเอาไปต่อยอดในอนาคตได้

ส่วนที่จะลืมไม่ได้โดยเฉพาะรอยยิ้มของอาจารย์ทุกๆ ท่าน ของวิทยาลัย เพราะมันแฝงไปด้วยความภาคภูมิใจที่ส่งลูกศิษย์ของตัวเองถึงฝั่ง รอยยิ้มแห่งความหวังว่าลูกศิษย์จะนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอด และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไปในอนาคต “ความรู้ คู่คุณธรรม” สิ่งเตือนใจที่คน SCT ไม่มีวันลืม