• Call
  • Facebook
  • Line
  • Twitter
  • Youtube

นักศึกษา

ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ระบบสารสนเทศนักศึกษา
 คู่มือการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศนักศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 คู่มือนักศึกษา
 คู่มือการติดตั้งระบบสารสนเทศ Android
 คู่มือการติดตั้งระบบสารสนเทศ IOS
ทุนการศึกษา
ระเบียบข้อบังคับวิทยาลัย
แบบฟอร์ม/ใบคำร้องกู้ยืม
ทุนกู้ยืม กยศ
ระบบเช็คพัสดุออนไลน์
ระบบจัดการความรู้ (KM)
ระบบศิษย์เก่าวิทยาลัย
ระบบการจัดการวิทยานิพนธ์และการวิจัยแบบบุคลากร (eResearch)
 ระบบขอใช้บริการเทียบโอน
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำนักงานทะเบียน
แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
 ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
 คู่มือการ Login การทำแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
 คู่มือการยื่นคำร้องขอรหัสผ่านและลืมรหัสผ่านสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา

แบบติดตามการนำเสนอบทความนักศึกษาระดับปริญญาโท

 ตอบแบบฟอร์มการนำเสนอบทความนักศึกษาระดับปริญญาโท

about-img