• Call
  • Facebook
  • Line
  • Twitter
  • Youtube

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๒


      ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ มุ่งเน้นการพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา และทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีคุณธรรมจริยธรรม เคารพกฎหมาย มีภาวะผู้นำ รู้รักษ์คุณค่าความเป็นไทยและรู้บริบทสากล โดยมุ่งหวังให้จัดการศึกาาตลอดชีวิต สร้างวิถีการเรียนรู้ของคนไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สู่การร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม กอปรกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้สถานศึกษากำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ
      วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จึงกำหนดมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔(๒)(๒๓) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐) และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้มีมติให้ความเห็นชอบ จึงได้ประกาศมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ดังนี้
      ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า "ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๒"
      ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
      ข้อ ๓ มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ประกอบด้วย มาตรฐาน ๖ ด้าน ดังนี้
      (๑) มาตรฐานที่ ๑ ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน
           (๑.๑) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่าง ๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพ ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเป็นผู้มีคุณธรรม ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
           (๑.๒) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ
           (๑.๓) เป็นผลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก
      (๒) มาตรฐานที่ ๒ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
           วิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่เป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ สร้างสรรค์นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม สุขภาพ หรือสิ่งแวดล้อมตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนองยุทธศาตร์ชาติ ความต้องการจำเป็นของสังคม ชุมชน ภาครัฐและภาคเอกชน และประเทศ ผลลัพธ์ของการวิจัยและนวัตกรรม มีผลกระทบสูงต่อการพัฒนาผู้เรียน การสร้างคุณภาพชีวิต หรือการสร้างโอกาสมูลค่าเพิ่ม และขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ
       (๓) มาตรฐานที่ ๓ ด้านการบริการวิชาการ
            วิทยาลัยให้บริการวิชาการเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน โดยมีการบริหารจัดการที่ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ และมีความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ ผลลัพธ์ของการบริการวิชาการนำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
       (๔) มาตรฐานที่ ๔ ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย.
            วิทยาลัยมีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการซึ่งนำไปสู่การสืบสานการสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศอย่างเหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน ผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรม ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
       (๕) มาตรฐานที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ
            (๕.๑) วิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการเพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการที่หลากหลายของประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
            (๕.๒) วิทยาลัยมีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของวิทยาลัย ตลอดจนมีการบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการจัดการความรู้ คำนึงถึงความหลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการ มีการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยืดหยุ่นคล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้
            (๕.๓) วิทยาลัยมีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการกำกับให้การจัดการศึกษาและการดำเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานอื่น ๆ ที่หน่วยงานต้นสังกัด หรือกระทรวงศึกษาธิการกำหนด
        (๖) มาตรฐานที่ ๖ ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของวิทยาลัย
             วิทยาลัยเป็นสถาบันที่ผลิตนักปฏิบัติการมืออาชีพที่มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ได้กำหนดอัตลักษณ์ผู้เรียน/บัณฑิต Smart and Pragmatic Professional นักปฏิบัติการมืออาชีพที่มีจรรยาบรรณในวิชาชีพโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน พัฒนาบุคลิกลักษณะให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน/บัณฑิตตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัย
      ข้อ ๔ แนวทางการนำมาตรฐานของวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ ให้วิทยาลัยจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ต่อไป
      ข้อ ๕ ในกรณีที่มีปัญหาในการปฎิบัติหรือการดำเนินการที่นอกเหนือจากประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาด

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒


(ดร.อุทัย ดุลยเกษม)

นายกสภาวิยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้