• Call
  • Facebook
  • Line
  • Twitter
  • Youtube

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
       คณะศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์

            - หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
                สาขาวิชารัฐศาสตร์

       คณะวิทยาการจัดการ

            - หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
                สาขาวิชาการบัญชี
            - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
                สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
                    กลุ่มวิชาเอกนวัตกรรมการจัดการธุรกิจ
                    กลุ่มวิชาเอกนวัตกรรมการจัดการสถานพยาบาล
                    กลุ่มวิชาเอกนวัตกรรมการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
             - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
                 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมเพื่อการท่องเที่ยว

       คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยี
            - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
                สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
            - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)
                สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

หลักสูตรระดับปริญญาโท
       คณะศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์
            - หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
                สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
            - หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
                สาขาวิชาวิชาชีพครู ป.บัณฑิต