• Call
  • Facebook
  • Line
  • Twitter
  • Youtube

ภาคการศึกษาที่ 1/2562

- วันลงทะเบียนเรียนภาค 1/2562 (นักศึกษาทุกรหัส)14 มิถุนายน 2562
- วันปฐมนิเทศนักศึกษา15 มิถุนายน 2562
- วันเปิดภาคเรียน18 มิถุนายน 2562
- วันขอเพิ่มรายวิชา18 - 29 มิถุนายน 2562
- วันขอถอนรายวิชา (ไม่บันทึก w)18 มิถุนายน 2562 - 13 กรกฎาคม 2562
- วันขอยื่นคำร้องขอเทียบโอน (เฉพาะนักศึกษาสมัครเข้าเรียนภาค 1/2562)22 - 29 มิถุนายน 2562
- วันต้อนรับน้องใหม่ประจำปีการศึกษา 25627 กรกฎาคม 2562
- วันไหว้ครู11 กรกฎาคม 2562
- วันขอถอนรายวิชา (บันทึก w)16 กรกฎาคม 2562 - 10 สิงหาคม 2562
- วันสอบกลางภาค6 - 9 สิงหาคม 2562
- วันยื่นคำร้องขอจบการศึกษา14 - 31 สิงหาคม 2562
- วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องย้ายสาขาวิชา3 กันยายน 2562 - 5 ตุลาคม 2562
- วันสุดท้ายของการเรียน5 ตุลาคม 2562
- วันสอบปลายภาค8 - 11 ตุลาคม 2562
- สอบเทียบโอนความรู้ (เฉพาะนักศึกษาสมัครเข้าเรียนภาค 1/2562)8 - 11 ตุลาคม 2562
- วันปิดภาคเรียน12 ตุลาคม 2562
- วันหยุดประจำภาคเรียนที่ 1/256222 - 29 ตุลาคม 2562
- วันส่งผลการสอบปลายภาค/วันประกาศผลการสอบ1 พฤศจิกายน 2562

ภาคการศึกษาที่ 2/2562

- วันลงทะเบียนเรียนภาค 2/2562 (นักศึกษาทุกรหัส)1 พฤศจิกายน 2562
- วันเปิดภาคเรียน5 พฤศจิกายน 2562
- วันขอเพิ่มรายวิชา5 - 16 พฤศจิกายน 2562
- วันขอถอนรายวิชา (ไม่บันทึก w)5 - 30 พฤศจิกายน 2562
- วันขอยื่นคำร้องขอเทียบโอน (เฉพาะนักศึกษาสมัครเข้าเรียนภาค 2/2562)9 - 16 พฤศจิกายน 2562
- วันขอถอนรายวิชา (บันทึก w)3 - 28 ธันวาคม 2562
- วันสอบกลางภาค24 - 27 ธันวาคม 2562
- วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องย้ายสาขาวิชา2 มกราคม 2563 - 1 กุมภาพันธ์ 2563
- วันยื่นคำร้องขอจบการศึกษา7 - 31 มกราคม 2563
- วันปัจฉิมนิเทศนักศึกษา(ราตรีสีน้ำเงิน)15 กุมภาพันธ์ 2563
- วันสุดท้ายของการเรียน22 กุมภาพันธ์ 2563
- วันสอบปลายภาค25 - 28 กุมภาพันธ์ 2563
- วันสอบเทียบโอนความรู้ (เฉพาะนักศึกษาสมัครเข้าเรียนภาค 2/2562)25 - 28 กุมภาพันธ์ 2563
- วันปิดภาคเรียน29 กุมภาพันธ์ 2563
- วันปัจฉิมนิเทศนักศึกษา4 มีนาคม 2563
- วันส่งผลการสอบปลายภาค/วันประกาศผลการสอบ17 มีนาคม 2563
- วันหยุดประจำภาคเรียนที่ 2/256217 - 22 เมษายน 2563

ภาคการศึกษาที่ 3/2562

- วันลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/2562 (นักศึกษาทุกรหัส)13 มีนาคม 2563
- วันเปิดภาคเรียน17 มีนาคม 2563
- วันขอเพิ่มรายวิชา17 - 21 มีนาคม 2563
- วันขอถอนรายวิชา (ไม่บันทึก w)17 - 28 มีนาคม 2563
- วันขอถอนรายวิชา (บันทึก w)31 มีนาคม 2563 - 11 เมษายน 2563
- วันสอบกลางภาค8 - 10 เมษายน 2563
- วันยื่นคำร้องขอจบการศึกษา23 เมษายน 2563 - 9 พฤษภาคม 2563
- วันสุดท้ายของการเรียน19 พฤษภาคม 2563
- วันสอบปลายภาค20 - 22 พฤษภาคม 2563
- วันปิดภาคเรียน23 พฤษภาคม 2563
- วันส่งผลการสอบปลายภาค/วันประกาศผลสอบ2 มิถุนายน 2563