• Call
  • Facebook
  • Line
  • Twitter
  • Youtube

ปฎิทินการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1/2566

- วันลงทะเบียนเรียนภาค 1/2566(นักศึกษาทุกรหัส)9 มิถุนายน 2566
- วันปฐมนิเทศนักศึกษา10 มิถุนายน 2566
- วันเปิดภาคเรียน13 มิถุนายน 2566
- ขอเพิ่มรายวิชา 13 - 26 มิถุนายน 2566
- ขอยื่นคำร้องขอเทียบโอน (เฉพาะนักศึกษาสมัครเข้าเรียนภาค 1/2566)13 - 26 มิถุนายน 2566
- ขอถอนรายวิชา (ไม่บันทึก "w")13 มิถุนายน 2566 - 10 กรกฎาคม 2566
- วันต้อนรับน้องใหม่ประจำปีการศึกษา 25661 กรกฎาคม 2566
- ขอถอนรายวิชา (บันทึก "w")11 กรกฎาคม 2566 - 7 สิงหาคม 2566
- วันไหว้ครู20 กรกฎาคม 2566
- สอบกลางภาค8 - 11 สิงหาคม 2566
- ยื่นคำร้องขอจบการศึกษา15 สิงหาคม 2566 - 11 กันยายน 2566
- สอบเทียบโอนความรู้ (เฉพาะนักศึกษาสมัครเข้าเรียนภาค 1/2566)16 - 23 สิงหาคม 2566
- วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องย้ายสาขาวิชา9 กันยายน 2566
- วันสุดท้ายของการเรียน30 กันยายน 2566
- สอบปลายภาค3 - 6 ตุลาคม 2566
- วันปิดภาคเรียน7 ตุลาคม 2566
- วันหยุดประจำภาคเรียนที่ 1/256617 - 21 ตุลาคม 2566
- วันส่งผลการสอบปลายภาค/วันประกาศผลการสอบ26 ตุลาคม 2566

ภาคการศึกษาที่ 2/2566

- วันลงทะเบียนเรียนภาค 2/2566 (นักศึกษาทุกรหัส)27 ตุลาคม 2566
- วันเปิดภาคเรียน31 ตุลาคม 2566
- ขอเพิ่มรายวิชา31 ตุลาคม 2566 - 13 พฤศจิกายน 2566
- ขอยื่นคำร้องขอเทียบโอน (เฉพาะนักศึกษาสมัครเข้าเรียนภาค 2/2566)31 ตุลาคม 2566 - 13 พฤศจิกายน 2566
- ขอถอนรายวิชา (ไม่บันทึก "w") 31 ตุลาคม 2566 - 27 พฤศจิกายน 2566
- ขอถอนรายวิชา (บันทึก "w")28 พฤศจิกายน 2566 - 25 ธันวาคม 2566
- สอบกลางภาค19 - 22 ธันวาคม 2566
- ยื่นคำร้องขอจบการศึกษา2 - 31 มกราคม 2567
- สอบเทียบโอนความรู้ (เฉพาะนักศึกษาสมัครเข้าเรียนภาค 2/2566)3 - 10 มกราคม 2567
- วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องย้ายสาขาวิชา30 มกราคม 2567
- วันปัจฉิมนิเทศนักศึกษา14 กุมภาพันธ์ 2567
- วันสุดท้ายของการเรียน17 กุมภาพันธ์ 2567
- สอบปลายภาค20 - 23 กุมภาพันธ์ 2567
- วันปิดภาคเรียน24 กุมภาพันธ์ 2567
- วันส่งผลการสอบปลายภาค/วันประกาศผลการสอบ13 มีนาคม 2567
- วันหยุดประจำภาคเรียนที่ 2/25669 - 12 เมษายน 2567

ภาคการศึกษาที่ 3/2566

- ยื่นคำร้องขอจบการศึกษา1 - 29 มีนาคม 2567
- วันลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/2566 (นักศึกษาทุกรหัส)8 มีนาคม 2567
- วันเปิดภาคเรียน12 มีนาคม 2567
- ขอเพิ่มรายวิชา 12 - 18 มีนาคม 2567
- ขอถอนรายวิชา (ไม่บันทึก "w")12 - 25 มีนาคม 2567
- วันขอถอนรายวิชา (บันทึก "w")26 มีนาคม 2567 - 8 เมษายน 2567
- สอบกลางภาค2 - 4 เมษายน 2567
- วันสุดท้ายของการเรียน11 พฤษภาคม 2567
- สอบปลายภาค14 - 16 พฤษภาคม 2567
- วันปิดภาคเรียน17 พฤษภาคม 2567
- วันส่งผลการสอบปลายภาค/วันประกาศผลสอบ30 พฤษภาคม 2567