• Call
  • Facebook
  • Line
  • Twitter
  • Youtube

ปฎิทินการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1/2565

- วันลงทะเบียนเรียนภาค 1/2565 (นักศึกษาทุกรหัส)10 มิถุนายน 2565
- วันปฐมนิเทศนักศึกษา11 มิถุนายน 2565
- วันเปิดภาคเรียน13 มิถุนายน 2565
- ขอยื่นคำร้องขอเทียบโอน (เฉพาะนักศึกษาสมัครเข้าเรียนภาค 1/2565)13 - 14 มิถุนายน 2565
- ขอเพิ่มรายวิชา 13 - 24 มิถุนายน 2565
- ขอถอนรายวิชา (ไม่บันทึก "w")13 มิถุนายน 2565 - 8 กรกฎาคม 2565
- วันต้อนรับน้องใหม่ประจำปีการศึกษา 256526 มิถุนายน 2565
- ขอถอนรายวิชา (บันทึก "w")11 กรกฎาคม 2565 - 5 ธันวาคม 2565
- วันไหว้ครู16 กรกฎาคม 2565
- สอบกลางภาค1 - 5 สิงหาคม 2565
- ยื่นคำร้องขอจบการศึกษา8 สิงหาคม 2565 - 2 กันยายน 2565
- สอบเทียบโอนความรู้ (เฉพาะนักศึกษาสมัครเข้าเรียนภาค 1/2565)10 - 24 สิงหาคม 2565
- วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องย้ายสาขาวิชา12 กันยายน 2565
- วันสุดท้ายของการเรียน30 กันยายน 2565
- สอบปลายภาค3 - 7 ตุลาคม 2565
- วันปิดภาคเรียน10 ตุลาคม 2565
- วันหยุดประจำภาคเรียนที่ 1/256517 - 21 ตุลาคม 2565
- วันส่งผลการสอบปลายภาค/วันประกาศผลการสอบ27 ตุลาคม 2565

ภาคการศึกษาที่ 2/2565

- วันลงทะเบียนเรียนภาค 2/2565 (นักศึกษาทุกรหัส)28 ตุลาคม 2565
- วันเปิดภาคเรียน31 ตุลาคม 2565
- ขอเพิ่มรายวิชา31 ตุลาคม 2565 - 11 พฤศจิกายน 2565
- ขอยื่นคำร้องขอเทียบโอน (เฉพาะนักศึกษาสมัครเข้าเรียนภาค 2/2565)31 ตุลาคม 2565 - 11 พฤศจิกายน 2565
- ขอถอนรายวิชา (ไม่บันทึก "w") 31 ตุลาคม 2565 - 25 พฤศจิกายน 2565
- ขอถอนรายวิชา (บันทึก "w")28 พฤศจิกายน 2565 - 23 ธันวาคม 2565
- สอบกลางภาค19 - 23 ธันวาคม 2565
- ยื่นคำร้องขอจบการศึกษา3 - 31 มกราคม 2566
- สอบเทียบโอนความรู้ (เฉพาะนักศึกษาสมัครเข้าเรียนภาค 2/2565)4 - 18 มกราคม 2566
- วันปัจฉิมนิเทศนักศึกษา(ราตรีสีน้ำเงิน)21 มกราคม 2566
- วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องย้ายสาขาวิชา30 มกราคม 2566
- วันสุดท้ายของการเรียน17 กุมภาพันธ์ 2566
- วันปัจฉิมนิเทศนักศึกษา18 กุมภาพันธ์ 2566
- สอบปลายภาค20 - 24 กุมภาพันธ์ 2566
- วันปิดภาคเรียน27 กุมภาพันธ์ 2566
- วันส่งผลการสอบปลายภาค/วันประกาศผลการสอบ15 มีนาคม 2566
- วันหยุดประจำภาคเรียนที่ 2/256511 - 20 เมษายน 2566

ภาคการศึกษาที่ 3/2565

- วันลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/2565 (นักศึกษาทุกรหัส)10 มีนาคม 2566
- วันเปิดภาคเรียน13 มีนาคม 2566
- ขอเพิ่มรายวิชา 13 - 17 มีนาคม 2566
- ขอถอนรายวิชา (ไม่บันทึก "w")13 - 24 มีนาคม 2566
- ยื่นคำร้องขอจบการศึกษา13 - 31 มีนาคม 2566
- วันขอถอนรายวิชา (บันทึก "w")27 มีนาคม 2566 - 7 เมษายน 2566
- สอบกลางภาค3 - 5 เมษายน 2566
- วันสุดท้ายของการเรียน12 พฤษภาคม 2566
- สอบปลายภาค15 - 17 พฤษภาคม 2566
- วันปิดภาคเรียน18 พฤษภาคม 2566
- วันส่งผลการสอบปลายภาค/วันประกาศผลสอบ2 มิถุนายน 2566