• Call
  • Facebook
  • Line
  • Twitter
  • Youtube

SCT UBI จับมือทีมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ไฟแรง! เข้าร่วมการประชุมติดตาม ประเมิน และกลั่นกรองหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT UBI) พร้อม 3 ทีมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ไฟแรง จากศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคคลทั่วไป ที่เข้าร่วมโครงการและได้รับการดูแลและผลักดันจาก SCT UBI ได้แก่ 1. “น้ำเต้าหู้ยิ้มจัง” โดย นางสาวเก้าภภา เกื้อสังข์ 2. “เจ้แหม่มลูกชิ้นปลา” โดย. นางสาววราภารณ์ ปัญญาสะ และนางสาววัชรี ปัญญาสะ ผลิตภัณฑ์หลัก คือ ‘ลูกชิ้นปลา ปลาแท้งอบกรอบ ลูกชิ้นปลาคีโต’ และ 3. “ร้านบ้านขนมหวานเด็กอนามัย” โดย นางสาวขวัญนภา คงปาน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาสาธารณสุขชุมชน ผลิตภัณฑ์หลัก คือ ‘เครป’ เข้าร่วมกิจกรรมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน และรายงานความก้าวหน้า ของผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้การบ่มเพาะของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ และกิจกรรมการกลั่นกรองผู้ประกอบการ เพื่อเข้ารับการบ่มเพาะวิสาหกิจ ครั้งที่ 3 โดยมีการจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 11-12 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ ทีมผู้ประกอบการดังกล่าวนับเป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจของ SCT UBI ที่พร้อมจะสนับสนุนและผลักดันผู้ที่มีใจรักในการทำธุรกิจ และส่งมอบโอกาสให้แก่นักศึกษาทุกคนสู่การเป็น Start Up หน้าใหม่ เพื่อก้าวที่สำเร็จและเติบโต ต่อไปในอนาคต