• Call
  • Facebook
  • Line
  • Twitter
  • Youtube

SCT มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ผู้บัญชาการกองพลที่ 5 และร่วมปันน้ำใจ บริจาคสิ่งของ ในโครงการ "ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา" ของกองทัพบก ประจำปี 2565

เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT) นำทีมโดยคณะอาจารย์ เป็นตัวแทนเข้ามอบกระเช้าของขวัญและอวยพรสวัสดีปีใหม่แด่ พลตรี วรเดช เดชรักษา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 /ผู้บัญชาการกองกำลังเทพสตรี ณ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ทั้งยังได้ร่วมบริจาคสิ่งของ ที่สามารถนำไปเป็นประโยชน์แก่ ผู้พิการทางสายตา และน้องๆนักเรียน จากโรงเรียนที่อยู่ในพระราชูปภัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างหลากหลาย อาทิเช่น เสื้อผ้า,หนังสือ,รองเท้า รวมถึงปฏิทินเก่า (แบบตั้งโต๊ะ) สำหรับนำไปมอบให้โรงเรียนคนตาบอดในพื้นที่ เพื่อนำไปจัดทำหนังสืออักษรเบลล์ ในการประกอบการเรียนการสอนของนักเรียนคนตาบอด โดยครั้งนี้ดำเนินการภายใต้การจัดกิจกรรม "ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา” ของกองทัพบท นับว่าเป็นโครงการที่ส่งมอบโอกาสทางการศึกษา เพื่อประโยชน์แก่น้องๆเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศต่อไป