• Call
  • Facebook
  • Line
  • Twitter
  • Youtube

ประกาศ!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ !!

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่นี่  > ประกาศรายชื่อป.โ

การสอบสัมภาษณ์ จะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT)

หมายเหตุ :  ไม่ต้องใช้ผลตรวจ ATK ในวันสอบสัมภาษณ์นะคะ