• Call
  • Facebook
  • Line
  • Twitter
  • Youtube

โครงการวันไหว้ครู – รำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2565

        เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ SCT จัดกิจกรรม "โครงการวันไหว้ครู – รำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2565" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ศิษย์ได้แสดงความเคารพครูบาอาจารย์ ผู้มอบวิชาความรู้และสั่งสอนให้ศิษย์ไปสู่หนทางแห่งความสำเร็จและเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน