• Call
  • Facebook
  • Line
  • Twitter
  • Youtube

SCT จัดประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564

    SCT จัดประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา
2564 ระหว่างวันที่ 15 – 16 กันยายน 2565 ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการการเมินฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย

    1. ผศ.ดร.ลดาวัลย์ แก้วสีนวล ประธาน
    2. รศ.ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ กรรมการ
    3. รศ.ดร.วิรัตน์ ธรรมาภรณ์ กรรมการ
    4. อ.ศุภชัย ดำคำ กรรมการ
    5. อ.อัญชลี แพรกปาน กรรมการและเลขานุการ

    ทั้งนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ พร้อมนำผลการประเมินคุณภาพทางการศึกษาภายใน
ประจำปี 2564 ครั้งนี้ ไปดำเนินงานพัฒนาและปรับปรุง ให้เป็นแนวทางวางแผนในการพัฒนาการจัดการศึกษาในปีการศึกษาถัดไป