• Call
  • Facebook
  • Line
  • Twitter
  • Youtube

กิจกรรมแข่งกีฬาพื้นบ้านเชื่อมความสัมพันธ์น้องพี่ป.โท บริหารการศึกษา

วันที่ 8 กรกฎาคม 2566  

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จัดกิจกรรมแข่งกีฬาพื้นบ้านเชื่อมความสัมพันธ์น้องพี่ป.โท บริหารการศึกษา รหัส 65 และ รหัส 66 

โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นิตย์ศรี แสงเดือน อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เป็นประธานในพิธี