• Call
  • Facebook
  • Line
  • Twitter
  • Youtube

โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาแก่ผู้นำนักศึกษา

วันที่ 27 กันยายน 2566

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จัดโครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาแก่ผู้นำนักศึกษาโดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นิตย์ศรี แสงเดือน อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยวิทยากรมากด้วยประสบการณ์ โดย อาจารย์อัญชลี แพรกปาน หัวหน้สำนักงานแผนและประกันคุณภาพ บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาของทุกหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา บทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษษ รวมถึงส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการเรียน และการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น