• Call
  • Facebook
  • Line
  • Twitter
  • Youtube

การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างคณะ SCT PRADOO GAME 2023

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ SCT จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างคณะ  SCT PRADOO GAME 2023 ประจำปีการศึกษา 2566 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปราณี การะศรี ผู้อำนวยการสำนักอธิกาบดี เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมที่จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์ หลีกเลี่ยงจากยาเสพติด เพื่อให้นักศึกษา รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีระหว่าง นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร