• Call
  • Facebook
  • Line
  • Twitter
  • Youtube
คณะ/สาขาวิชา
กองทุนกู้ยืม
ม.6/ปวช./กศน
ปวส
ภาคปกติ
เสาร์-อาทิตย์
ภาคปกติ
เสาร์-อาทิตย์
คณะศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์

     สาขาวิชารัฐศาสตร์
กยศ.1
คณะวิทยาการจัดการ

     สาขาวิชาการบัญชีกยศ.1/กยศ.2
     สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจกยศ.1
     สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการสถานพยาบาลกยศ.1
     สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานกยศ.1
     สาขาวิชาการจัดการโรงแรมเพื่อการท่องเที่ยวกยศ.1
คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยี

     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกยศ.1
     สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนกยศ.1

  คือไม่เปิดรับ     คือเปิดรับ 

กยศ.1 = กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาลักษณะที่ 1 สามารถกู้ได้ทุกสาขา

กยศ.2 = กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาลักษณะที่ 2 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพ)