• Call
  • Facebook
  • Line
  • Twitter
  • Youtube


คณะ/สาขาวิชา
หลักสูตรภาคการศึกษา
ภาคปกติ
เสาร์-อาทิตย์
คณะศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์

     สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

  คือไม่เปิดรับ     คือเปิดรับ 

รายละเอียดการสมัครเพิ่มเติม

 ประกาศ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 NEW!!

 ประกาศ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

 แนวปฏิบัติสำคัญที่ผู้สอบต้องถือปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

 รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565

 ใบสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 

 การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ  


  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านประมวลความรู้ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 

  ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตแผน ข

  ประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตแผน ข