• Call
  • Facebook
  • Line
  • Twitter
  • Youtube


คณะ/สาขาวิชา
หลักสูตรภาคการศึกษา
ภาคปกติ
เสาร์-อาทิตย์
สาขาวิชาวิชาชีพครู ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)

  คือไม่เปิดรับ     คือเปิดรับ 

รายละเอียดการสมัครเพิ่มเติม

 ประกาศ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 NEW

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 แนวปฏิบัติการเข้าสอบ ณ สนามสอบระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 

 แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖  

 การรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖ 

 ประกาศจากคุรุสภา เรื่อง การเปลี่ยนแปลงจำนวนนักศึกษาของหลักสูตรศึกษาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 


 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

  การรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู