• Call
  • Facebook
  • Line
  • Twitter
  • Youtube

เทปบันทึกการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเครื่องมือทดสอบ และประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ

นักศึกษาสาขาวิชาวิชาชีพครู สามารถรับฟัง เทปบันทึกการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเครื่องมือทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ 

ตามลิงค์ : https://youtu.be/ermJhTTreek

จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

about-img