• Call
  • Facebook
  • Line
  • Twitter
  • Youtube

พิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2562-2564

          เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565  นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตร ให้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช   ในครั้งนี้มีผู้เข้ารับปริญญาบัตรทั้งสิ้น 598 คน ประกอบด้วยผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 64 คน ระดับประกาศนียบัตร จำนวน 229 คน และระดับปริญญาตรี 305  คน มีบัณฑิตที่ได้รับรางวัล จำนวน 10 คน นักศึกษาที่ได้รับโล่รางวัลธนาคารความดี จำนวน 3 คน  และรางวัลทุน นายพ่วง สุวรรณรัฐ จำนวน 2 คน โดยมีนายถิรนาท เอสะนาชาตัง นายอำเภอทุ่งสง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และคณะผู้บริหารวิทยาลัย ให้การต้อนรับ และร่วมเป็นเกียรติในพิธีประสาทปริญญาบัตร พร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านด้วย

โอกาสนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้กล่าวให้โอวาท พร้อมทั้งแสดงความยินดีและอวยพร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ดังความตอนหนึ่งว่า สำหรับความภาคภูมิใจในวันนี้ บัณฑิตทุกท่านต้องตระหนักว่า ปัจจุบันโลกของเรามีความปั่นป่วนอย่างมากทั้งระดับโลก และระดับประเทศ ทั้งด้านการเมืองการปกครอง ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคมวัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยี และด้านสิ่งแวดล้อม จึงให้บัณฑิตพยามยามดำเนินชีวิตให้มีคุณลักษณะ คือ 1.ต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อชาติ บ้านเมือง  2. ต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม รู้จักแยกแยะสิ่งผิด สิ่งถูก สิ่งชั่ว สิ่งดี เพื่อเป็นคนดีของบ้านเมือง และสุดท้ายต้องมีงานทำ รักงาน สู้งาน เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และประเทศชาติต่อไป