• Call
  • Facebook
  • Line
  • Twitter
  • Youtube

ประชุมวิชาการระดับชาติ "เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย" ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์  2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จัดประชุมวิชาการระดับชาติ "เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย" ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ศาสตราจารย์ ดร.นิตย์ศรี แสงเดือน อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ "เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย" ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2562 ภายใต้หัวข้อ "Humanity Empowerment Through Social Innovation : การสร้างความเข้มแข็งให้กับมนุษยชาติโดยนวัตกรรมสังคม" ทั้งนี้เพื่อเป็นเวทีสำหรับการเสนอผลงานวิชาการจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศและของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ SCT รวมทั้งเพื่อสร้างโอกาสในการพบปะ แลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่การคิดโจทย์วิจัยใหม่ๆ ให้ตอบสนองต่อสภาพปัจจุบันและอนาคต


กิจกรรมประกอบด้วย บรรยายพิเศษ หัวข้อ "การสร้างความเข้มแข็งให้กับมนุษยชาติโดยนวัตกรรมสังคม" การจัดแสดงนิทรรศการ และการนำเสนอผลงานทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ครอบคลุมผลงานวิจัย ด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ ด้านสารสนเทศศาสตร์ด้านการศึกษา ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และค้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก 32 สถาบันการศึกษาทั่วประทศ และ 5 หน่วยงานภาครัฐ มีการนำเสนอผลงานวิชาการที่ผ่านการกลั่นกรองตามเกณฑ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ มีผลงานภาคบรรยายจำนวน 53 ผลงาน และมีผลงานภาคโปสเตอร์ จำนวน 70 ผลงาน รวมทั้งสิ้น 123 ผลงาน ซึ่งได้จัดทำเป็น Proceedings ของผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 จะได้ลงพิมพ์เรื่องเต็มของทุกผลงานที่ได้นำเสนอในวันนี้ ทั้งภาคโปสเตอร์และภาคบรรยาย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วม 600 คน จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 37 สถาบัน และผู้แทนจากหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 11 หน่วยงาน


โอกาสนี้ อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ กล่าวว่า การจัดประชุมทางวิชาการในระดับชาติครั้งนี้มุ่งหวังให้เกิดองค์ความรู้หรือแนวคิดใหม่ๆ เพื่อชุมชน ทั้งด้านวิชาการและวงการอื่นๆ ที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสร้างสรรค์ เกิดประโยชน์กับสังคม ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ และเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ ความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่ไปกับการพัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อมสำหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0 ตามความสามารถได้อย่างเป็นรูปธรรม

สามารถดาวโหลดรูปภาพได้ทั้งหมดที่ :

ภาคเช้า https://www.facebook.com/pg/www.sct.ac.th/photos/?tab=album&album_id=3044412525571544

ภาคบ่าย https://www.facebook.com/pg/www.sct.ac.th/photos/?tab=album&album_id=3076154175730712

ข่าว: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพ: ศุลีพร