• Call
  • Facebook
  • Line
  • Twitter
  • Youtube

เรียนปรับพื้นฐาน

Pre-Test 

5-06-2564

09.00-11.00 น. วิชาเทคโนโลยีสารสรนเทศ กับอาจารย์พี่เฟีย

13.00-15.00 น. วิชาเทคโนโลยีสารสรนเทศ กับอาจารย์พี่เฟีย

 7-06-2564

09.00-11.00 น. วิชาภาษาอังกฤษ กับอาจารย์พี่ไนท์

13.00-15.00 น. วิชาคณิตศาสตร์ กับอาจารย์พี่เปิ้ล

 8-06-2564

09.00-11.00 น.  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กับอาจารย์พี่เฟีย

13.00-17.00 น. วิชาภาษาอังกฤษ กับอาจารย์พี่ไนท์

 9-06-2564

09.00-11.00 น. วิชาภาษาอังกฤษ กับอาจารย์พี่ไนท์

Post-Test 

11-06-2564

09.00-11.00 น.  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กับอาจารย์พี่เฟีย

13.00-15.00 น. วิชาคณิตศาสตร์ กับอาจารย์พี่เปิ้ล