• Call
  • Facebook
  • Line
  • Twitter
  • Youtube

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.นิตย์ศรี แสงเดือน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ‘ศาสตราจารย์เกียรติคุณ’ ประจำปี 2564

SCT ขอยกย่องเชิดชูเกียรติ “ศาสตราจารย์เกียรติคุณ” 

    วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT) ขอแสดงความยินดีกับ ศ.เกียรติคุณ ดร.นิตย์ศรี แสงเดือน เนื่องในโอกาสที่ได้รับความเห็นชอบ จากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์เกียรติคุณ”  สาขาวิชาพันธุศาสตร์ เข้าร่วมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ ที่ 21 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา