• Call
  • Facebook
  • Line
  • Twitter
  • Youtube

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรค์นันธ์ ตันติอุโฆษกุล อัครวงศ์

Congratulations
    ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรค์นันธ์ ตันติอุโฆษกุล อัครวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ซึ่งเป็นตำแหน่งทางวิชาการที่ทรงคุณค่ายิ่ง
การดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จะต้องผ่านการกลั่นกรอง และประเมินผลงานอย่างเคร่งครัด จะต้องมีผลงานทางวิชาการ ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ