• Call
  • Facebook
  • Line
  • Twitter
  • Youtube

ด่วน! รับสมัครบุคลรสายวิชาการ อาจารย์ประจำ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 1 อัตรา

ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ทำหน้าที่ด้านการสอน งานวิจัย/งานด้านวิชาการ บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนานักศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
· สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
คุณสมบัติ :
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
3. มีบุคลิกภาพลักษณะดี มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ บริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
5. หากมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. หากมีประสบการณ์สอน และ/หรือผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เอกสารประกอบการสมัคร: 
1.ใบสมัคร (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร)
2.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
3.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
4.สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
5.สำเนาหลักฐาน 2 ฉบับ
6.สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล 2 ฉบับ
7.หนังสือรับรองการผ่านงาน (กรณีมีประสบการณ์ทำงาน) 
8.เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ผลงาน หนังสือรับรองการผ่านเกณฑ์ทหาร ฯลฯ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: งานบุคคล โทรศัพท์: 075-770136-7 ต่อ 134
ขั้นตอนสมัคร: สมัครด้วยตนเอง/จัดส่งเอกสารใบสมัคพร้อมเอกสารประกอบทางไปรษณีย์ 
ถึง สำนักอธิการบดี (งานบุคคล) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT)
124/1 หมู่ 7 ถนนทุ่งสง-ห้วยยอด ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 
หรือ จัดส่งทางอีเมล: hr.sct6464.gmail.com