• Call
  • Facebook
  • Line
  • Twitter
  • Youtube

เชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย (ไม่จำกัดสาขาวิชา) ตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

Sustainability Outcomes Survey

เชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย (ไม่จำกัดสาขาวิชา) ตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และพัฒนาทักษะ และหลักสูตรที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทยต่อไป


แบบสำรวจความยั่งยืนของนักศึกษาไทย