• Call
  • Facebook
  • Line
  • Twitter
  • Youtube

ประกาศ!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566

ตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่นี่  > ประกาศรายชื่อป.บัณฑิต

แบบฟอร์มใบขึ้นทะเบียนนักศึกษา > ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสือยินยอมการเข้าศึกษาต่อจากต้นสังกัด > ดาวน์โหลดเอกสาร

-- รายงานตัว ลงทะเบียน และชำระเงิน ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 - 14.00 น. ณ ห้องสำนักงานวิชาการ อาคารอำนวยการ

-- ปฐมนิเนศนักศึกษาใหม่ ในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์

หมายเหตุ : ให้นักศึกษาใหม่ที่มีรายชื่อ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนักศึกษาและกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยด้วยนะคะ