• Call
  • Facebook
  • Line
  • Twitter
  • Youtube

ด่วน! รับสมัครบุคลากรหลายตำแหน่ง

ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน หลายตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ   1    อัตรา

คุณสมบัติ

1.      สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาสถิติ/สถิติประยุกต์ หรือสาขาเกี่ยวข้อง

2.      เพศหญิง/ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

3.      มีบุคลิกภาพลักษณะดี มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ บริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.      มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

5.      มีผลงานทางด้านวิชาการ ในรอบ 5 ปี และ/หรือ มีประสบการณ์การสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานแนะแนวนำเข้า   1    อัตรา

คุณสมบัติ

1.      สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

2.      เพศหญิง/ชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป 

3.      มีบุคลิกภาพลักษณะดี มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ บริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.      มีทักษะในการบริการ การสื่อสาร การติดต่อประสานงาน และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

5.      สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม (Word, ExcelX ได้เป็นอย่างดี

 


เอกสารประกอบการสมัคร :

1.      ใบสมัคร (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร)

2.      รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)

3.      สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

4.      สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ

5.      สำเนาหลักฐานการศึกษา (ใบรายงานผลการศึกษา ใบปริญญาหรรือหนังสือรับรอง) 2 ฉบับ

6.      สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล 2 ฉบับ

7.      หนังสือรับรองการผ่านงาน (กรณีมีประสบการณ์ทำงาน)

8.      เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ประวัติส่วนบุคคล/resume ผลงาน หนังสือรับรองการผ่านเกณฑ์ทหาร ฯลฯ

 

ขั้นตอนสมัคร: สามารถยื่นสมัครได้ด้วยตนเอง หรือจัดส่งเอกสารใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ทางไปรษณีย์

ถึง สำนักอธิการบดี (งานบุคคล) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT)

124/1 หมู่ 7 ถนนทุ่งสง-ห้วยยอด ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง

จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

* สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบุคคล โทรศัพท์ : 075 - 770136-7 ต่อ 134 

*******************************