• Call
  • Facebook
  • Line
  • Twitter
  • Youtube

ประกาศ!! ขอความร่วมมือบัณฑิตตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ ปีการศึกษา 2565

ขอความร่วมมือบัณฑิต นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ปีการศึกษา 2565       ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำผ่านเว็บไซต์  https://employ.mhesi.go.th
 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566
แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
 ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
 คู่มือการ Login การทำแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
 คู่มือการยื่นคำร้องขอรหัสผ่านและลืมรหัสผ่านสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา