• Call
  • Facebook
  • Line
  • Twitter
  • Youtube

ด่วน! รับสมัครบุคลากรสายสนับสนุน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หลายอัตรา

ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรสายสนับสนุน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หลายอัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้


• เจ้าหน้าที่งานบัญชี/การเงิน 2 อัตรา
คุณสมบัติ :
1.สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.เพศ หญิง/ชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
3.มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
4.มีความรับผิดชอบ ความละเอียด รอบคอบ ในการทำงาน 
5.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม (Word, Excel) และโปรแกรมทางบัญชีได้เป็นอย่างดี
6.มีประสบการณ์ทางด้านงานบัญชี/การเงิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 โปรแกรมเมอร์ 1 อัตรา

คุณสมบัติ :

1.จบปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.เพศชาย/หญิง  อายุ 23 ปีขึ้นไป 
3.มีความรู้ ความสามารถ ในการเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
4.สามารถเรียนรู้งานเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง

• ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานบริการวิชาการและสหกิจศึกษา 1 อัตรา
คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศฯ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. เพศ หญิง/ชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
3. มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
4. มีความรับผิดชอบ ความละเอียด รอบคอบ ในการทำงาน
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม (Word, Excel) ได้เป็นอย่างดี

เอกสารประกอบการสมัคร: 

1.ใบสมัคร (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร)
2.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
3.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
4.สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
5.สำเนาหลักฐาน 2 ฉบับ
6.สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล 2 ฉบับ
7.หนังสือรับรองการผ่านงาน (กรณีมีประสบการณ์ทำงาน) 
8.เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ผลงาน หนังสือรับรองการผ่านเกณฑ์ทหาร ฯลฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: งานบุคคล โทรศัพท์: 075-770136-7 ต่อ 134
ขั้นตอนสมัคร: สมัครด้วยตนเอง/จัดส่งเอกสารใบสมัคพร้อมเอกสารประกอบทางไปรษณีย์ 
ถึง สำนักอธิการบดี (งานบุคคล) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT)
124/1 หมู่ 7 ถนนทุ่งสง-ห้วยยอด ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 
หรือ จัดส่งทางอีเมล: hr.sct6464@gmail.com