• Call
 • Facebook
 • Line
 • Twitter
 • Youtube

ด่วน! รับสมัครบุคลากรสายสนับสนุน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หลายอัตรา

ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ และ บุคลากรสายสนับสนุน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หลายอัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
  คุณสมบัติ :
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  2. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  3. มีบุคลิกภาพลักษณะดี มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ บริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  5. หากมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. หากมีประสบการณ์สอน และ/หรือผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • โปรแกรมเมอร์ 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :

  1.จบปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2.เพศชาย/หญิง  อายุ 23 ปีขึ้นไป 
  3.มีความรู้ ความสามารถ ในการเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
  4.สามารถเรียนรู้งานเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานบริการวิชาการและสหกิจศึกษา 1 อัตรา
  คุณสมบัติ
  1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศฯ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. เพศ หญิง/ชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
  3. มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
  4. มีความรับผิดชอบ ความละเอียด รอบคอบ ในการทำงาน
  5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม (Word, Excel) ได้เป็นอย่างดี

เอกสารประกอบการสมัคร: 

1.ใบสมัคร (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร)
2.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
3.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
4.สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
5.สำเนาหลักฐาน 2 ฉบับ
6.สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล 2 ฉบับ
7.หนังสือรับรองการผ่านงาน (กรณีมีประสบการณ์ทำงาน) 
8.เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ผลงาน หนังสือรับรองการผ่านเกณฑ์ทหาร ฯลฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: งานบุคคล โทรศัพท์: 075-770136-7 ต่อ 134
ขั้นตอนสมัคร: สมัครด้วยตนเอง/จัดส่งเอกสารใบสมัคพร้อมเอกสารประกอบทางไปรษณีย์ 
ถึง สำนักอธิการบดี (งานบุคคล) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT)
124/1 หมู่ 7 ถนนทุ่งสง-ห้วยยอด ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 
หรือ จัดส่งทางอีเมล: hr.sct6464@gmail.com