• Call
  • Facebook
  • Line
  • Twitter
  • Youtube

รับสมัคร พนักงานหลายอัตรา

รับสมัคร พนักงานหลายอัตรา

  • - พนักงานรักษาความปลอดภัย 
  • - ช่างซ่อมบำรุง
  • (หลายอัตรา)

คุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัคร :

1.      สัญชาติไทย อายุ 23 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 55  ปี

2.      จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป

3.      รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)

4.      สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

5.      สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ

6.      สำเนาหลักฐานการศึกษา 2 ฉบับ

7.      สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล 2 ฉบับ

8.      หนังสือรับรองการผ่านงาน (กรณีมีประสบการณ์ทำงาน)

9.      เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการผ่านเกณฑ์ทหาร ฯลฯ

10. ไม่มีประวัติอาญาร้ายแรง

 

ขั้นตอนสมัคร: สมัครได้ด้วยตนเอง ที่

สำนักอธิการบดี (งานบุคคล) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT)

124/1 หมู่ 7 ถนนทุ่งสง-ห้วยยอด ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง

จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานบุคคล โทรศัพท์ : 075 - 770136-7 ต่อ 134 

*******************************